تعبیر خواب آرد

تعبیر خواب آرد

فهرست مطالب

برخی معبران تعبیر خواب آرد را دلالت بر آسیب، از دست دادن و کمبود میدانند.
عده ای دیگر تعبیر خواب آرد را، نشانه‌های خوبی می دانند یعنی که احتمال می‌رود مال و نعمت حلالی بدون سختی به بیننده خواب خواهد ‌رسید.

دیدن بسته های آرد در خواب نشان دهنده تلاش و شروعی دوباره برای رسیدن به موفقیت می باشد.
تعبیر فروش آرد در خواب به این معنی است. که به کمک دیگران به زودی از سختی ها و مشکلات خلاص می شوید.
تعبیر دیدن کیسه آرد در خواب این است. که به زودی با کمک دوستان و آشنایان خود از مشکلات خلاص می شوید.

اگر خواب دیدید که همه جا آرد پاشیده شده و سفید شده بود یعنی که در آن دوران ممکن است شرایط سخت مالی را تجربه کنید.
بازی کردن با آرد دلالت بر مشکلات مالی و ناسازگاری دارد.
تعبیر خوردن آرد در خواب به این معنی است. که یک مشکل جزئی خواهید داشت که در کوتاه مدت برطرف خواهد شد.

تعبیر خواب آنلاین برای شما در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد تا از معنی خواب خود مطلع شوید.

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

آرد جو، به تاویل درستی دین بود.
آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود.
آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

جابرمغربی گوید :

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی‌رنج بدو رسد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آرد در خواب، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.
اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است. نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.
اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می کنید، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.

کارل یونگ می گوید :

دیدن آرد در خواب روش شاد زندگی کردن است.
شاد اما با صرفه، بیانگر سخت کوشی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

با آرد آشپزی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.
آرد را می‌سوزانید: خطر درپیش است.
با آرد شیرنیی می‌پزید: یک زندگی خوشبخت در آینده.
در قسمت آرد سازی کار می‌کنید: بی گدار به آب نزنید.

خالد اصفهانی گوید:

اگر مرد متاهلی ببیند در حال حمل و نقل گونی آرد است. تعبیر این است که به مال و دارایی اش افزوده می شود و یا اینکه ثروت او ظرف چند ماه آینده بطور چشمگیر زیاد می شود.
اگر مجرد باشد زندگی جدیدی را شروع خواهد کرد برنامه های مختلی را می چیند و زندگی او سروسامان خواهد گرفت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx