تعبیر خواب آفتابه

تعبیر خواب آفتابه

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب آفتابه این مطلب را تا آخر دنبال کنید.

آفتابه ظرف فلزی یا پلاستیکی است با لوله بلند و باریک. درون آن را آب میکنند تا برای نظافت استفاده کنند.

تعبیر خواب آفتابه، خدمت گروهی را کردن است. یعنی که حرفشان را می‌پذیرند و با آنان به مخالفت در نمی‌آیند.

اگر در خواب ببینید آفتابه پر از آبی دارید، تعبیرش این است که در ظاهر و باطن منظم و مرتب هستید.

تعبیر آفتابه یا مخزن نگهدارنده آب، کسی است که باعث نظم و تمیزی زندگی است.

تعیبر خواب از آفتابه آب خوردن نمایانگر، بدنیا آمدن فرزند است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا کنیزک، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند.

بعضی از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومی بود، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند.

اگر بیند که آفتابه نو داشت، یا کسی بدو داد، دلیل کند که وی خادمه یا کنیزکی حاصل شود.

اگر بیند ک آفتابه بشکست، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد.

اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد، دلیل که خادمه یاکنیزک وی بگرزید، یا از او جدا شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

آفتابه در خواب بر نه وجه بود.

اول : زن

دوم : خادم

سوم : کنیزک

چهارم : قوام ، استواری و پایداری.

پنجم : تن، بدن، اندام

ششم : عمر زیاد

هفتم : مال و نعمت

هشتم : خیر و برکت

نهم : راحت زنان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک تعبیر می شد و لی اکنون که برده داری مرسوم نیست می توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست.

معبران گذشته نوشته اند، اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است. خدمتکار و کنیزش بیمار می شود.

آفتابه وسیله ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب. با این تعریف چنانچه آفتابه ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می توانیم قیاس کنیم که به چه کسی برمی گردد.

 ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب آفتابه ببیند، دلالت بر خدمتکاری برای او دارد.

اگر ببیند آفتابه اش شکست یا سوراخ شد، زنش از او جدا میشود و یا میمیرد. و اگر زن باشد عکس قضیه صادق است.

اگر ببیند از آفتابه آب میخورد فرزندی برایش به دنیا خواهد آمد.

اگر ببیند آب صاف و زلال از آفتابه می خورد، فرزندی که برایش به دنیا خواهد آمد مایه رضایت خاطر و افتخارش خواهد شد.

آفتابه مسی در خواب، دلیل بر خادم خانه است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx