تعبیر خواب ادرار کردن

تعبیر خواب ادرار کردن

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ادرار کردن ادامه این مطلب را بخوانید.

ادرار کردن در خواب، بر ثروت، موفقیت و آینده ای روشن اشاره دارد. عده ای تعبیر ادرار را، مال حرام میدانند.

تعبیر خواب ادرار کردن روی هر چیزی، به این معنی است. که؛ بزودی پول زیادی به شما خواهد رسید. ادرار کردن در حیاط خانه، هشداری برای شماست. یعنی؛ در آینده از شما سرقت خواهد شد. ادرار کردن در شلوار به پول و مسائل مادی مربوط است.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر کسی بیند که ادرار کند. به جایگاهی که موضع آن نباشد. اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود. دلیل کند. که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد. اگر توانگر بیند، دلیل کند. که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
حضرت دانیال می گوید :
 • اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند. دلیل بود. که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد.
 • اگرکه به جای ادرار خون همی رفت. دلیل کند، که او را فرزند اید.
 • بیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت. دلیل کند، که او را فرزندی اید به تن معلول.
جابر مغربی می گوید :

اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.

اسماعیل بن اشعث می گوید :

اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند. لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

 

* تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید. *

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

دیدن بول یا ادرار کردن در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می کند. یا می بیند که دیگری ادرار می کند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست.

اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید، از غم فارغ می شوید. و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود. این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد.

اگر دیدید که دیگری ادرار می کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند.

اگر دیدید دیگری ادرار می کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده، از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می کنید. که رفع می شود.

چنانچه ببینید که ادرار می کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد، به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی میرسید و بسیار نیکو است.

تعبیر خواب دستشویی را میتوانید در همینجا مطالعه کنید. *

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد. اما آنکه درویش باشد.

 • بنده را آزادی بود.
 • بیمار را شفا بود.
 • محبوس را فرج بود.
 • عامل را معزولی بود.
 • خلیفه را مرگ بود.
 • قاضی را عزل بود.
 • بازرگان را زیان باشد در تجارت.
آنلی بیتون می‌ گوید :
 • اگر در خواب دیدید که ادرار میکنید، یعنی که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت.
 • دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است. که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.
کتاب سرزمین رویاها:

خواب ادرار : مورد تحقییر قرار میگیرید.

در تخت خود ادرار میکنید : منفعتهای عالی در کار.

به دیوار ادرار میکنید : یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل میگیرد.

دیگران به دیوار ادرار میکنند : رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.

بچه ها ادرار میکنند : علامت سلامتی

یک ظرف مخصوص ادرار : آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

10 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
10
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx