تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اره در خواب چه معنا و تعبیری دارد؟
تعبیر خواب اره دارای پیام‌های مهمی درباره‌ی زندگی و شخصیت شما میباشد.

*دیدن اره در خواب نشان دهنده سخت کوشی شما است.
اره در خواب نشان دهنده این است که در آینده‌ی نزدیک، دست به کار بزرگی می‌زنید.
تلاش و سختی زیادی برای انجامش  میکنید. و با سعی و کوشش خودتان به دستاوردهای بسیاری میرسید.
دستاوردهایی که نیازمند تلاش و کوشش بسیاری در زندگی است. و به آسانی به دست نمی‌ آید.*

دیدن اره داخل جعبه در خواب نشان می‌دهد، شما بسیار مصمم هستید.
مشاهده اره‌ تمیز در خواب نشان میدهد که شما به ناراحتی، خشم، یا خصومت پایان می‌دهید.

در ادامه تعبیر خواب اره را بطور کامل و جامع از دیدگاه معبران بزرگ بررسی میکنیم.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بیند که با اره درختی برید، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد

اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید، دلیل است. که مانند این، وی را فرزندی دیگر بیابد، یا بردار یا خواهر.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخصی بدو داد، دلیل است که اگر پسردارد، وی را پسری دیگر آید.

اگر دختر دارد، وی را دختری دیگر آید.

اگر فرزند ندارد، چهارپای دارد. دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اره درخواب دیدن بر سه وجه بود.
اول : فرزند
دوم : خواهر
سوم : انباز ( شریک )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد. اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد.

اره بیشتر نشان تعداد است. و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند.

چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید، خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می فرماید.

اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید. بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره می کنید، علامت آن است. که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.
دیدن اره های بزرگ که با نیروی برق کار می کنند، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است. که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.

دیدن اره فرسوده که دندانه هایش شکسته است. علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.

گم کردن اره در خواب، علامت آن است که دست به کارهایی می زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد.

شنیدن صدای اره کردن در خواب، نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب، نشانه آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.

اگر خواب ببینید اره ای را روی شانه خود حمل می کنید، علامت آن است که مسئولیت هایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx