تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب استخوان

فهرست مطالب

دیدن استخوان در خواب نشانه چه چیزی است؟
برای اطلاع از تعبیر خواب استخوان همراه با تعبیرک باشید.

معبران در مورد تعبیر خواب استخوان عقاید متفاوتی دارند. ولی غالبا آن را  مال و اموال تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب استخوان، نمایانگر قدرت و توانایی بیننده است. در حالی که شکستن استخوان نشان دهنده از دست دادن قدرت و توانایی است.

معبر غربی عقیده دارد، تعبیر خواب استخوان بیانگر کشف راز‌های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است.
و همچنین نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.

اگر در خواب ببینید که استخوانی چرب است و دست و انگشتان و آستین شما را چرب کرده، نشانگر این است که از طریق غیر مجاز نفعی میبرید که بعدها وجدان میگیرید.

دیدن سگ در خواب که استخوان می‌خورد، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است.

اگر ببینید که شما تکه‌ بزرگتر جناق مرغ را بشکنید، احتمالا یک تغییر مثبت در اتفاق‌ ها را تجربه خواهید کرد.
اگر تکه کوچک استخوان جناق نصیبتان شود، خواب به نا‌امیدی اشاره دارد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند.

اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.

اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد.

اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و

بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.

اگر ببیند استخوان پهلوی وی شکسته است، یعنی پدر و مادر یا زنش باعث غم و ناراحتی وی می‌شوند.

اگر ببیند جنس میخ از استخوان می‌باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

اول : امل و آرزو

دوم : خویشاوندان

سوم : فرزند

چهارم : قیم خانه و سرپرست.

پنجم : مال و ثروت

ششم : برادران

هفتم : دوست وشریک بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است.

نفایس الفنون  استخوان را  مال حرام  دانسته است.

یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشتی به آن چسبیده باشد.

اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت.
در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد.

داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است. و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است. و کوچک باشد تامین کمتر.

دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است. از سوی شما.

اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد.

چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر میکنید.

حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید.

اگر کاسب هستید. به علتی که چندان مهم و زیاد نیست. ضرر می کنید.

اگر کارمند و حقوق بگیر هستید. از حقوق شما کسر می شود.

ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید و باند پانسمان کرده اید. برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است.

احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید. میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید.

بستن استخوان دیگران نیکو کاری است. که از جانب شما انجام می گیرد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید استخوان هایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.

دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن استخوان در خواب، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است.

اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند.

اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

استخوانهای بیرون کشیده شده از گوشت : بدبختی

اسکلت یک مرده : از روی یک وصیت نامه به شما پول میرسد.

اسکلت یک زن : مرگ یک بچه

استخوانهای حیوانات وحشی : اقدامات شما بیهوده خواهند بود.

استخوانهای یک مرده : نگرانی و غم

استخوان ماهی : بیماری نزدیک است.

استخوان نهنگ : شما گرایش به خود پسندی دارید.

حیوانات درحال جویدن استخوان : تباهی کامل

قورت دادن استخوان ماهی در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx