تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام دیگران و آشنایان با طناب

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب اعدام دیگران و آشنایان با طناب تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
اگر در خواب دیدید که قرار است شما را اعدام کنند یا دیدید که یکی از آشنایان شما را می خواهند اعدام کنند

و یا به هر نحوی خوابی دیدید که به اعدام مربوط می شود شما با مطالعه تعبیر خواب اعدام دیگران و آشنایان با طناب معنی خواب خود را پیدا کنید

در هر کجا که سوالی درباره تعبیر خوابتان داشتید می توانید به راحتی از امکان تعبیر خواب آنلاین تعبیرک استفاده کنید

ودر قسمت گفتگوی آنلاین سایت سوالتان را از معبرین ما بپرسید و در کمترین زمان ممکن به جواب دقیق خواب خود برسید.

اگر خواب اعدام دیگران و آشنایان با طناب را ببینیم چه معنی می دهد؟

اعدام در خواب و چه در واقعیت از جمله خوفناک ترین رویداد هاست و تعابیر مختلفی دارد که همه موارد را برای شما عزیزان تعبیرکی توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب اعدام دیگران و آشنایان با طناب،بطورکلی در تعبیر خواب اعدام، بدار آویخته شدن بالا رفتن  و برتری یافتن تعبیر شده و نیکو است

اما اگر ببیند طناب پاره شده و از اوج به پایین می افتید بسیار بد است و تعبیر نیکویی ندارد.

اعدام در میان جمع

ابراهیم کرمانی می گوید

1-تعبیر خواب اعدام دیگران و آشنایان با طناب،تعبیر خواب اعدام شدن، بیانگر فرمانبرداری دیگران از شماست و شما به جا و مقام زیادی خواهید رسید

فقط باید حواستان باشد که وقتی به جایی رسیدید فراموش نکنید که چه کسی بودید.

2-چنانچه در خواب ببینید، طنابی بر گردنتان است و پاره می شود به معنای تنزل در جایگاه و منزلت است و تعبیر نیکویی ندارد.

3-تعبیر خواب اعدام خود شخص ببینده خواب، بیانگر گناهی بزرگ است این گناه می تواند در حق خود شخص بیننده خواب باشد

یا در حق کسی دیگر،بهرحال این گناه باعث سرشکستی شخص بیننده خواب می شود.

4-همچنین اگر در خواب،خواب اعدام را ببینید می تواند بیانگر نیازمندی شما باشد این نیازمندی می تواند

از نظر عاطفی باشد یا از نظر مادی بهرحال شما به کسانی نیازمند خواهید شد.

5-اگر در خواب ببینید که یکی از آشنایان با طناب اعدام می شود می تواند بیانگر این باشد که قرار است

یکی از آشنایان شما به جاه و مقام زیادی برسد.

ابن سیرین می گوید

1-اگر ببینید که شما را به دار آویخته اند و گروهی تماشایتان می کنند، به اندازه مردمی که به تماشایتان ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهید داشت.

2-در خواب اگر ببینید گروهی جمع شدند و شما را به دار آویختند، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهید یافت.

3-اگر ببینید به دست پیری ناشناس به دار آویخته شدید و مردم بسیاری تماشا می کردند، به فرمانروایی جهان می اندیشید که برایتان می تواند قابل دسترس باشد.

4-در خواب اگر ببینید به دار آویخته شدید و بستگانتان به تماشا ایستاده اند، بر بستگان خود سروری می یابید.

5-اگر ببینید خودتان را به دار می آویزن و کسی به تماشایتان نایستاده ، دلیل آن باشد که می خواهید بر بستگان خود سروری داشته باشید اما کسی از شما پیروی نمی کند.

آماده کردن چوبه دار

جابر مغربی گوید

1-اگر ببینید شما را اعدام کردند اما ریسمان پاره شد و افتادید، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتید و موقعیتتان را از دست می دهید.

2-در خواب اگر ببینید که به زور دور گردنتان طناب می چرخانند و می خواهند شما را اعدام کنند می تواند بیانگر این باشد

که عده ای قصد دارند به شما آسیب برسانند و شما را آزار دهند این آسیب هم می تواند جانی باشد هم کلامی پس بسیار مراقب باشید.

3-اگر در خواب ببینید که دیگران را با طناب اعدام می کنند می تواند بیانگر این باشد که شما قدرت این را دارید

که به نیازمندان کمک کنید و این کار باعث می شود که خیر و برکت زیادی وارد زندگیتان شود پس حتما اینکارو انجام دهید.

حضرت دانیال گوید

1-اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد، بیانگر این است که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد.

2-در خواب اگر کسی ببیند که او را بدون هیچ دلیل با طناب اعدام می کنند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد تهمتی را به شخص بیننده خواب بزنند و باعث شوند آبروی شخص بیننده خواب برود.

3-اگر کسی در خواب ببیند که یکی از آشنایان با طناب اعدام می شود می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد

سودی از جانب یکی از بستگان به شما برسد که شما را بسیار خوشحال کند.

4-اگر کسی در خواب،اعدام دیگران را ببیند می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد در کارش پیشرفت شغلی زیادی داشته باشد.

امام جعفر صادق(ع) می فرماید

اگر کسی در خواب ببیند که کسی اعدام می شود تعابیر زیر را دارد:

1-امکان دارد که شخص بیننده خواب به جایگاه بزرگی برسد و به عده زیادی ریاست کند.

2-شاید این خواب بیانگر این باشد که مال و ثروت زیادی به شخص بیننده خواب برسد و او را بسیار خوشحال کند.

3-امکان دارد بیانگر این باشد که مردم پشت سر شخص بیننده خواب بسیار غیبت می کنند و می خواهند او را جلوی بقیه خراب کنند.


همچنین بخوانید:تعبیر خواب ثروت


اعدام دیگران با طناب

طناب دار

آنلی بیتون می‌گوید

1-مشاهده اعدام دیگران در خواب، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد.

2-اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند، نشانه آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود.

3-اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند.

4-در خواب اگر ببینید که عده زیادی را با طناب می خواهند اعدام کنند بیانگر این است که اوضاع جامعه بسیار خوب می شود.

5-اگر در خواب ببینید که شخص قتل می کند و می خواهند او را با طناب اعدام کنند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد به زودی شخص کلاهبرداری را ببینید که می خواهد با شما معامله کند پس بسیار باشید.

پاره شدن طناب دار

لیلا برایت می‌گوید

1-در خواب اگر دیدید که شما را اعدام می کنند و طناب پاره می شود می تواند بیانگر ناکامی رقیبان و دشمنتان باشد.

2-اگر در خواب ببینید که کسی را به قتل می رسانید و بخاطر آن می خواهند شما را اعدام کنند ولی در عین اعدام طناب پاره می شود

می تواند بیانگر این باشد که به زودی فرصت جدیدی در زندگی بدست می آورید که اصلا نباید آن فرصت را از دست بدهید.

2-اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‌کنند، نشانه‌ جدایی از فرد مورد علاقه شما است.

3-اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‌اید و خون از بدن او جاری می‌شود، نشانه‌ی پیروزی در کارها است.

تعبیر خواب اعدام آشنایان با طناب(معشوق)

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

1-اگر در خواب ببینید که کسی را که دوست دارید را می خواهند اعدام کنند بیانگر این است

که کار هایی که بدون فکر انجام می دهید باعث دردسر شما خواهد شد.

2-در خواب اگر ببینید که کسی را اعدام می کنند می تواند بیانگر این باشد که در کار ها به خودتان اعتماد ندارید.

3-اگر در خواب دیدید که خودتان را با طناب می خواهند اعدام کنند می تواند بیانگر این باشد که باید کنترل بیشتری روی احساساتتان داشته باشید.

4-در خواب اگر ببینید که یک بی گناه را می خواهند اعدام کنند می تواند بیانگر این باشد که ظلمی در حق شما خواهد شد.

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

4 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

14 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
14
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx