تعبیر خواب تنور

تعبیر خواب تنور

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب تنور همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست.می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

درسته که دیدن تنور جز خواب های رایج نیست. اما تعبیر بدی هم ندارد. بطور کلی میشود گفت که تعبیرش نیک است.

دیدن تنور در خواب را میتوان به آرامش و پاکیزگی نسبت داد.

تعبیر خواب تنور روشن به معنی، مرد یا زن خوب در خانه و زندگی میباشد.

اگر در خواب دیدید که تنور خاموش میشود، این خواب،اشاره به درآمدی ثابت دارد.

خراب شدن تنور را برخی از معبران عقیده دارند که صاحب خانه همسرش را از دست می دهد. چون تنور را در خانه زن دانسته اند.

هر چقدر که در خواب، آتش بیشتر باشد و نان زیادتر باشد، نشان دهنده مال و ثروت بسیار است.

اگر جوانی خواب تنور را ببیند، به شغلی پر درآمد میرسد.

بطور کلی میشود گفت که تعبیر خواب تنور برای دختر دم بخت شوهر، ازدواج است. برای پسر جوان کسب و پیشه میباشد. برای بیماران شفا و آسودگی است.

در ادامه مطلب، تعبیر خواب تنور از دیدگاه معبران بزرگ برای شما قرار داده شده است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.

اول : خیر و منفعت بود، خاصه که نو و تازه ساز باشد.

دوم : مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

تعبیر خواب ابن سیرین

تنور در خواب مهتر است.

کدخدای خانه و بعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است.

اگر بیند تنور در دست داشت، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه.

اگر بیند که تنور بیفتاد و خراب شد، دلیل کند بر رنج و آفت و بیماری کدخدائی وی.

اگر بیند در تنور نان می پخت، دلیل که بر قدر آن نان ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در تنور لختی آتش است. بی روشنائی و بر بالای تنور شعاع آتش می تافت و دود نبود ، دلیل که به سفر بیت المقدس رود یا حج کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن تنور در خواب مبارک است. خیر و برکت و معاش تعبیر شده، تامین می گردد.

چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده. حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است. که نعمت و برکت می یابید. و معاش شما وسیع و زیاد می شود، خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد.

حال اگر تنور آتش داشته باشد. و در ان نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است. و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می شود.

چنانچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد. یا پای تنور نشسته خودش نان می پزد. یا دیگری می پزد. و او کمک می کند و نان می گیرد. طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد کرد. و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت.

اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان میپزد و او نان می گیرد. مردی مال دار خواهان او خواهد شد. و شوهر خوبی خواهد یافت.

اگر تنور ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بود. ولیکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است.

چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است. از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.

زنی ببیند که در خانه اش دو تنور است. گرفتار هوو می شود. یا اگر ببیند شوهرش نان می پزد تعبیر همین است.

اگر ببیند که از تنور آتش بر می دارد. صاحب فرزند می شود. که قدمش مبارک است. برای مرد زن است. و کانون خانواده.

روی هم رفته دیدن تنور مبارک است.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx