تعبیر خواب جارو

تعبیر خواب جارو

فهرست مطالب

تعبیر خواب جارو چه معنا و مفهومی دارد؟
برای مطلع شدن از معنای آن، همراه تعبیرک باشید.

اکثر معبران دیرینه، جارو در خواب را به کنیززو خادم تعبیر کرده اند
اما معبران جدیدتر دیدن جارو را به معنای جمع آوری پول و پس انداز تعبیر کرده‌اند.

اگر در خواب ببینید، که روی فرش را جارو میکشید و آشغالها را جمع می کنید، به زندگیتان سروسامان داده میشود و مشکلات و سختی ها و ناراحتی ها از زندگیتان بیرون میرود.

تعبیر خواب جارو بزرگ، خدمتکاری میباشد که تقاضای زیادی از شما می کند.

اگر ببینید که جارو می کنید، خس و خاشاک و خاک را گوشه ای جمع میکنید، یعنی که پول پس انداز میکنید.
اگر به وسیله خاک انداز برداشتین خاک هارو، پولی به دست شما می رسد. به این شرط که خاک هارو دور نریزید.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

جاروب درخواب، خادم و خدمتکار است. و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند.

اگر بیند که خانه را به جارو می رفت، دلیل که مالش ضایع شود.

اگر بیند خانه کسی می رفت، دلیل که مال کسی بدو رسد. خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است.

اول : خادم

دوم : منفعت

سوم : کسی که از مردم تقاضا می کند چیزهایی را که دارند به او بدهند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است. به زبان ساده تر پول جمع کردن است.

معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است. ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است.

زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد.مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد. اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد.

جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست.

مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد.

جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده. پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود.

جارو کشیدن به دیوار خوب نیست. غم و اندوه می آورد. و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است. همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید.

جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است. مالی که به بیننده خواب می شود.

اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد.

اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جایی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند.

دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست. بیماری یا مرگ زن خانه است.

دور افکنده و فروختن جارو جدایی بین زن و شوهر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

جاروکردن : آدمهای به ظاهر دوست.

جارو : اختلاف در درون خانواده.

جاروی کهنه : یک دیدار

جاروی تازه : آدمهای به ظاهر دوست.

خریدن یک جارو : اختلاف با افراد خانواده.

سوار جارو شدن : خرافات

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن جاروی نو در خواب، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت.

اگر خواب ببینید جایی را جارو می کنید، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید.

اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق، و برای امور خانه زنی نامرتب است.

اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می کند، نشانه آن است که همسرش او را عزیز خواهد داشت. فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد.

اگر خواب ببینید اتاقها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر کرده اید، نشانه آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx