تعبیر خواب جنازه

تعبیر خواب جنازه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جنازه  ادامه این مطلب را بخوانید.

عده ای دیدن جنازه در خواب را، مال حرام دانسته اند. و برخی آن را نشانی از بزرگی و عزت تعبیر کرده اند.

از نظر روانشناسی، تعبیر خواب جنازه بیانگر جنبه‌ای از خود فرد بوده؛ که مرده است. اگر در خواب جنازه حیوانی را دیدیم خوب میباشد. در صورتی که بدانیم، لاشه متعلق به کدام حیوان است.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

جسد در خواب دیدن بر سه وجه است.

اول: بزرگی.
دوم: ولایت وحکومت.
سوم: عز وجاه و رفعت.

لوک اویتنهاو می گوید:
 • تعبیر خواب جنازه اشاره به سلامتی پایدار دارد.
 • غسل دادن جنازه در خواب، هشداری است. برای سلامتی بیننده خواب!
آنلی بیتون می‌ گوید:
 • جسد در خواب، نشانه از میان رفتن شادی است. و کسب خبرهای بد از وضعیت دوستی که درمیان شما نیست.
 • اگر شخص جوانی خواب جنازه ببیند، نشانه برباد رفتن لذتی و هجوم نومیدی های پیاپی است.
 • در خواب جسد را میان تابوتی ببیند، نشانه وقوع مشکلات فراوان است.
 • دیدن جسد سیاه پوش در خواب، نشانه مرگ دلخراش یک دوست یا تزلزل و گرفتاری در حرفه خواهد بود.
 • دیدن اجساد حیوانات در خواب، علامت زیان در شغل و خلل در سلامت است.
 • جنازه یکی از نزدیکان، نشانه مرگ یکی از اعضای خانواده است. یا اختلاف شدید بین افراد خانواده.
 • اگر خواب دیدید که روی چشم جنازه پول میگذارید، نشانه آن است. که دشمنان شما چپاول می کنند.
 • اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید، نشانه آن است. که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است. بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است.

اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که اجساد چه حیواناتی را دیده ایم تعبیرش این است که غمگین میشویم.
رنجی به ما نمیرسد فقط غمی هست که میرسد و زود هم می گذرد.

اگر در خواب خود جنازه حیوان حلال گوشت را ببینیم خوابی است نیکو بخصوص اگر مذبوح باشد.

به هر حال دیدن جنازه حیوان مذبوح حلال گوشت خوب است. اما اگر جسد حیوانات مکروه و حرام گوشت در خواب ببینید خوب نیست چون خواب شما از غم و رنج خبر میدهد.

در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است.

مشاهده جسدی که به دوش میبرند نیکو است. چون فراغت از رنج و اندوه است. و چنانچه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین میکنیم.

اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز میشود که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.

کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است. منهای لمس جنازه.

اگر در خواب دیدیدم کسی که میدانیم مرده چیزی به ما داد خوب است. چون مالی به بیننده خواب میرسد و پولی بدست می آورد.

اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید خوب نیست.

اگر جسدی را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است. و برای شما خوشحالی و مسرت میرسد.

ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است. چرا که شما را غمگین و رنجیده میکند .و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم میرسد.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر بیند جسد کسی را میبرند، دلیل است. خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود.
 • اگر جنازه مرده برداشت. و میبرد، دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد. و از او خیر و نیکی بیند.
 • بیند قومی در پس او می رفتند. و در هوا می شدند. دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.
 • اگر خویشتن را جنازه بیند، و آن بر زمین همی رفت. دلیل که به سفر رود.
ابراهیم کرمانی گوید :
 • اگر بیند بر جنازه گران است. دلیل که ستم به مردمان کند.
 • اگر بر جسد سبک است. دلیل که بر مردمان سبک بار است. و حالش نیکو شود.

 

1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx