تعبیر خواب جنین

تعبیر خواب جنین

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جنین این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

درواقع؛ دیدن جنین در خواب، اشاره به پدید آمدن ایده های تازه دارد.

تعبیر خواب جنین برای زنان، به معنی نجات و رهایی از غم و اندوه میباشد. و اگر ببیند که جنین برای شخص دیگری باشد. از طرف همان شخص، غمی به زندگی او میرسد. اما تعبیر خواب جنین برای مردان خوب نیست. و نشانگر، ننگ و گناه میباشد. دیدن جفت هم همین معنی را دارد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 • جنین هم مثل؛ جفت از همان چیزهایی است. که مردان کمتر در خواب می بینند. یا اصلا نمی بینند. معمولا؛ زنان در خواب جنین میبینند.
 • اگر زنی در خواب جنین ببیند، که مال خودش باشد. یعنی از غم و غصه نجات می یابد.
 • اگر جنین متعلق به شخص دیگری باشد. غمی به زنگی او راه می یابد. که انگیزه آن در وجود دیگری است.
 • دیدن جنین دیگران برای زنان بیانگر غمی است. که دیگران به وجود می آورند. ولی؛ به شما خواهد رسید.
 • برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست! و شرمساری و گناه است.
 • اگر زنی در خواب دید که؛ جنین حرکت میکند. و دارد حرف می زند! به هیچ وجه خوب نیست. چون؛ شئامت دارد. و بهتر است، صدقه بدهد.
 • دیدن جفت هم برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است. و تعابیر متغایری را دارا است. معمولا؛ مردان در خواب نمی بینند. و اگر هم ببینند، نمی دانند که چیست. مگر این که در عالم خواب درک کنند. که آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده می نمایند، جفت است.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 • برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست. چون به تعبیر کلی؛ ننگ و گناه بزرگ است.
 • اگر مردی در خواب خود جفت ببیند؛ و بفهمد که آن جفت همسرش است. بین زن و شوهر کراهتی پدید می آید. که از همدیگر بشدت دل زده می شوند. و در پی این دل زدگی دعوا می کنند. و مدتی هم از یکدیگر جدا می مانند.
  ولی اگر تحمل کنند، زود رفع می شود. حالا اگر؛ مرد در خواب جفت ببیند. و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد. بنا به دلیلی، شرمساری می کشد. سرزنش می شود. و نزد مردم نیز مورد سوال قرار می گیرد. که این هم مدت زیادی طول نمیکشد. و زود رفع می شود.
 • اگر زنی در خواب، جفت دید که متعلق به خودش باشد. باردار می شود. و فرزندی می آورد. اگر آن جفت، متعلق به کس دیگری باشد. دو حالت دارد. چنانچه؛ در خواب آن را زیر خاک پنهان کند، یا در چاه بیاندازد، از غم و اندوه رها میشود. اما اگر فقط ببیند. و حرکتی انجام ندهد. بیمار می شود. و بیماریش به قدر کراهتی که در خواب احساس می کند شدید یا ضعیف است.
 • به هر حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست! و بیننده چنین خوابی باید صدقه بدهد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx