تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب

فهرست مطالب

دیدن جوراب در خواب بیانگر چه چیزی است؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب جوراب همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب جوراب نشانگر، آسایش و گرمی میباشد.

برخی از معبران نوشته اند تعبیر خواب جوراب آبرو و مال است.

مشاهده انبوه جوراب در خواب، به معنی دوستی دلسوز است.

آمده است که، تعبیر خواب جوراب زنانه فلاکت میباشد.

گاز زدن یا خوردن جوراب در خواب، گویای عطش رسیدن به آرزو و خواسته هاست.

خریدن جوراب در خواب به معنی سفر کردن است.

تعبیر خواب جوراب شلواری؛ دیدن یا پوشیدن آن، به معنی تمایلات جنسی است.

تعبیر خواب جوراب کثیف و چرک نشانگر، سختی و دشواری میباشد.

جوراب بد بو در خواب، بیانگر دسیسه چینی است.

یک لنگه جوراب به پا داشتن در خواب نشانه، نگرانی مالی است.

تعبیر خواب جوراب بر اساس رنگ :

تعبیر خواب جوراب سیاه، نشانه غرور و افتخار در زندگی میباشد.

تعبیر خواب جوراب آبی، بیانگر چیزهای نگران کننده در زندگی است.

دیدن جوراب سبز در خواب، به تغییرات مثبت در زندگی اشاره دارد.

تعبیر خواب جوراب قرمز، نشان دهنده تجاوز گری میباشد.

جوراب صورتی بیانگر عشق، شادی، شیرینی و آزادی است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان.

اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او خادمی است اصلی و از او بخرد. یا زنی با جمال خواهد.

اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد.

اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است.

اگر بیند جوراب او سیاه است. اگر بیننده مصلح است، نیکو است. اگر مفسد است، بد بود.

اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند.

اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود. و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است.

اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوه مال بدهد.

اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوه مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است. اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود.

اگر از پوست گوسفند است، دلیل که خادم او از مردم عامه است.

اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است.

اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی است.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل که مال نگاهدارد.

اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل که زکوه مال داده بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

جوراب پا مال مرد است. که حفظ کننده مال است.

اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح وثنایش گویند.

اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.

اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جوراب در خواب های ما خدمتی است. که انجام می دهیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم.

اگر دیدیم جورابی بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما میگذرد. خواب می گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه میکنیم و افراط ما زیان بخش است.

اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده کوتاهی ما در انجام وظایف است.خواب می گوید که شکست می خوریم.

اگر جورابی ببینید که نو است. و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد. نشان مال و پول است.

اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد. چشم داشت به مال دیگری است.

سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند، هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است.

اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید، خوب نیست. و باید مراقب سلامت خود باشید.

چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید، بخشی از مال خود را از دست می دهید.

جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است. که به سفر می روید، و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد.

اگر جوراب ما در خواب سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد. و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری.

اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت، کاری می کنیم. که مردم پشت سر ما بد می گویند.

اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت. مردم از ما متنفر و منزجر می شوند.

اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم. کاری می کنیم که در نظر مردم سبک می شویم. و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد.

اگر در خواب ببینیم که جوراب پشت و رو یا جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم. رازی هست که در پنهان کردنش میکوشیم. و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.

لوک اویتنهاو می گوید :

جوراب ابریشمی –زنانه: فلاکت

جورابهای پاره: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن است که از روابط بی بندوبار با زنان لذت کسب می کنید.

اگر دختری ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است، نشانه آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد.

اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است، نشانه آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx