تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب خاک

فهرست مطالب

تعبیر خواب خاک چه معنی و مفهومی میتواند داشته باشد؟

تعبیر خواب خاک، بیانگر مال و ثروت است. و جمع آوری خاک بمانند جمع آوری پول می‌باشد.
اگر دیدید که در خانه شما خاک زیادی انباشته است. مالی بزرگ به شما خواهد رسید.
دیدید خاک سرخ بود، گرفتار هیجان و خشم می شوید.
اگر دیدید که خاک سبز بود تعبیر خواب چمن را دارد.
اگر خاک زرد بود، غیر طبیعی است. و از ملال و بیماری خبر می دهد.
اگر چنانچه خاک سیاه باشد غم و مصیبت است.

در ادامه تعابیر خاک را از دیدگاه معبران بزرگ بررسی میکنیم.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خاک ادامه این مطلب را بخوانید. و در صورت نیاز از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است.

اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.

اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل بر او مال و درم است.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند.

اگر بیند خاک از دست می افشاند، دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است.
اول : مال
دوم : منفعت
سوم : شغل وکار دنیا
چهارم : فائده از قبل پادشاه یا فائده از قبل رئیس.
پنجم : فایده از سوی زن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است.

اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید.

دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است. مالی بزرگ به شما می رسد.

اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد.

با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد.

اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد.

دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید.

اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است. گرفتار هیجان و خشم می شوید.

اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است. و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است.

اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود.

اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خوردن خاک مال یثیمان باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد.

خواب ببینید لباس شما خاکی است. نشانه آن است که تسلیم قانون می شوید، یا ناچار خواهید شد، خانه خود را ترک کنید.

اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx