تعبیر خواب خراب شدن خرما

تعبیر خواب خراب شدن خرما

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خراب شدن خرما این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب خراب شدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید که خراب و له شده است  شادی به شما می رسد.
بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر دیدید خرما به کسی می دهید که خراب شده است  به او سود می رسانید.
و نشانه این است که به خوشی و منفعت می رسید

چنان چه در خواب ببینید که خرما خراب شده خیرات می کنید
نشانه این است که بهره ای و سودی  نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و خرما خراب شده است
و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید
و نشانه این است که به پول ثروت می رسید
اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید  که و خراما های ان خراب شده است
نشانه این است که زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد. و به شما سود می رساند

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید ولی خرما ها خراب شده است
نشانه این است که  معاش شما گسترش می یابد

اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست.
این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

ابراهیم کرمانی میگوید

خراب شدن خرما درخواب، مال و خواسته است.
و نشانه این است که به آرزو و خواسته خود می سید .
اگر بیند خرما همی خورد، و خرمای خراب خورد  دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود،
اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. و پول زیادی به دست می آورد
و نشانه این است که به دارایی زیادی می رسد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید)

کارل یونگ میگوید

اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت و اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود

اگر بیند خرما  خراب شده را خورد، دلیل که میراث یابد.
و آرزوها و خواسته های خود می رسد  و موفق می شوید
اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، که خراب نبود  دلیل که میراث فرزندان یابد.

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، که خرما ها خراب و له شده بود
چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد
. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
و قهر و ناراحتی پیش می اید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید،  و خرما خراب شده ببینید
دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. و خبر های خوبی به او می رسد

به خواب دیدن درخت خرما خراب  دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.
اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت
دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .

دیدن خراب شدن خرما در خواب نماد غم و اندوه و ناراحتی ورنج است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx