تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب خرما همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

میوه خرما، جزی از میوه های بهشتی نام برده شده.

در قرآن کریم بیش از بیست مورد با عناوین: نخل، نخیل، لینه و رطب، به خرما اشاره شده.
همچنین از نوشیدنی فراهم شده از آن به عنوان رزق نیکو یاد شده است.

بطور کلی تعبیر خواب خرما، در خواب بسیار نیکو و خوب است.

خرما فروختن در خواب، به دست آوردن پول از راه حلال است.

تعبیر خواب برداشت خرما، به موفقیت در تجارت اشاره دارد.

معبران غربی عقیده دارند که، تعبیر خواب خوردن خرما، اشاره به ازدواج دارد.

دیدن خرما در کف دست در خواب، خوشبختی عاطفی را پیش بینی می کند. و خوردن آن خرما ها، بارداری یا زایمان در آینده را نشان می دهد.

دیدن خرما بر روی درختان در خواب، به معنی سعادت و اتحاد خوش است.

تعبیر خواب خرما قرمز، نشان دهنده نوعی بیماری خونی است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خرما درخواب، مال و خواسته است.

اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است. علمش زیاده شود.
اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.

اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود. دلیل که احکام شریعت را به جای آورد.
اگر بازرگان بود از خیانت دور بود.

اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت. دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند.
اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.

اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

اگر بیند خرما را ببرید، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند.

بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.

اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.

اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.

اگر بیند خرما بن خشک می برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند خرما بدست فراگرفت، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد.

اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود.

بعضی گویند: از مردی جاهل سخن مفید شنود.

اگر صاحب خواب غمگین شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن خرما، مال حلال بود. از جهت رئیسی کریم.

دیدن بسر در خواب، ( یعنی غوره خرما ) دلیل دین پاک و مال حلال است.

دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید، توفیقی حاصل می کنید.

اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.

چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد.

اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.

اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد.

اگر ببینید نخل می کارید، زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست.

این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx