تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش

فهرست مطالب

به نظر شما چرا خرگوش به عنوان یک حیوان آنقدر مهم است که روزانه بیش از 100 نفر تعبیر خواب خرگوش را جستجو می کنند و به دنبال معنای آن هستند؟

این به این معناست که بیشتر از 100 در روز به خرگوش یا فکر کردند و یا در خواب خود این حیوان زیبا را دیدند

برای اطلاع از تعبیر خواب خرگوش تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اگر در خواب خرگوش ببینید یا در خواب دیدید که گوشت خرگوش را می خورید یا دیدید که خرگوش شکار می کنید

و یا به هر نحوی خوابی دیدید که به خرگوش مربوط می شود شما با مطالعه تعبیر خواب خرگوش معنی خواب خود را پیدا کنید.

در هر کجا که سوالی درباره تعبیر خوابتان داشتید می توانید به راحتی از امکان تعبیر خواب آنلاین تعبیرک استفاده کنید

ودر قسمت گفتگوی آنلاین سایت سوالتان را از معبرین ما بپرسید و در کمترین زمان ممکن به جواب دقیق خواب خود برسید.

اگر در خواب خرگوش ببینیم چه معنی می دهد؟

خرگوش‌ها در خواب نماد خوش اقبالی هستند و به چیزهای خوبی که در پیش است اشاره دارند.

خرگوش‌ها همچنین نماد فراوانی هستند.
تعبیر خواب خرگوش ممکن است نماد آن باشد که از تمام آنچه در زندگی نیاز دارید برخوردار هستید.

خواب خرگوش نشانگر نیاز به برنامه ریزی قبلی برای کارها و واگذار نکردن همه چیز به شانس باشد.

دیدن خرگوش اهلی یا خرگوشی که بازی گوش نیست در خواب به جنس مؤنث مطیع است.

تعبیر خواب ابن سیرین

1-تعبیر خواب خرگوش،دیدن خرگوش در خواب خوب نیست اگر دیدید کسی به شما خرگوش هدیه می دهد

می تواند بیانگر این باشد که زن بداخلاقی را خواهید گرفت.

2-اگر بیند گوشت خرگوش را میخورید یا لباسی از پوست خرگوش به تن می کنید بیانگر این است که چیزی اندک از آن زن به شما می رسد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی را بعنوان حیوان خانگی در خانه نگه می دارد

می تواند بیانگر این باشد که غم و  اندوهی به شخص بیننده خواب خواهد رسید.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که به خرگوشی هویج می دهد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخصی برای کمک خواستن به نزد شخص بیننده خواب بیاید که شخص بیننده خواب  اگر به او کمک کند

در زندگی شانس زیادی خواهد آورد و اتفاقات خوبی برای شخص بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد.


همچنین بخوانید:تعبیر خواب هویج


خرگوش

ابراهیم کرمانی می گوید

1-تعبیر خواب خرگوش،اگر شخص بیننده خواب در خواب خرگوشی را ببیند می تواند بیانگر اتفاقات خوب برای شخص بیننده خواب باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که گوشت خرگوشی را می خورد می تواند بیانگر این باشد

که از زنی ثروتمند به شخص بیننده خواب میراث زیادی میرسد که شخص بیننده خواب می تواند با آن میراث به آسانی تا آخر عمرش زندگی کند.

3-اگر شحص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی را شکار می کند پوست آن خرگوش را می کند می تواند بیانگر این باشد

که به زندگی شخص بیننده خواب نعمت های زیادی وارد می شود.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که با دوست به شکار خرگوش می رود می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب به تجارتی با دوستش برود و از آن تجارت سود زیادی بکند.

5-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی به سرعت به سمت او می آید می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد بخت واقبال به شخص بیننده خواب رو کند و پول زیادی به شخص بیننده خواب برسد

این پول زیاد یا می تواند به صورت گنجی باشد که شخص بیننده خواب پیدا می کند یا به صورت قرعه و شانس باشد.

نگه داشتن خرگوش خانگی

خواب چندین خرگوش

اگر خرگوش‌های زیادی در خواب ببینید، چنین خوابی ممکن است نشانه‌ی باروری و بچه‌های زیاد باشد.
این خواب می تواند حتی بیانگر موفقیت و پیشرفت ها بزرگ باشد.
این پیشرفت و موفقیت حاکی از موفقیت کسب و کار یا موفقیت در پروژه‌هایی باشد که همینک مشغول انجام دادنشان هستید.

لیلا برایت می گوید

1-تعبیر خواب خرگوش،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی را در خانه نگه داری می کند و آن خرگوش باردار می شود

و چندین بچه بدنیا می آورد می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب هم امکان دارد به زودی صاحب فرزند شود.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب چندین خرگوش را ببیند که به سمت او می آیند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب در کارش پیشرفت زیادی می کند و به جایگاه بزرگی می رسد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که چندین خرگوش از او فرار می کنند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب در شغلش دچار ضرر هایی شود.

خرگوش سفید

آنلی بیتون می گوید


1-تعبیر خواب خرگوش، دیدن خرگوش های زیادی که در حال جست و خیز هستند ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

2-دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل.

3-دیدن خرگوش مرده در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است.

4-در خواب اگر به سمت خرگوشی تیراندازی کنید نشانه گرفتن حق تان با اجبار و زور است.

5-اگر در خوابتان خرگوش سفیدی را ببیند می تواند بیانگر وفاداری ورابطه عاشقانه برای شما باشد.

6-اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید، نشانه آن است که در بحث با دیگران پیروز می‌شوید.

7-اگر خواب ببینید خرگوش‌ها را دست آموز می‌کنید، نشانه آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب خرگوش قهوه ای

خرگوش قهوه‌ای در خواب نشانه‌ی خوبی در زمینه‌ی موضوعات مالی است
به اهداف مالی، شاید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها یا کسب اموالی ارزشمند اشاره داشته باشد.

تعبیر خواب خرگوش خاکستری

تعبیر دیدن خرگوش خاکستری در خواب به این معنی است که کسی به شما خیانت خواهد کرد.

شاید این خیانت به دلیل اعتماد بیش از حد شما به دیگران اتفاق بیوفتد.

لیلا برایت می گوید

1-اگر شخص متاهلی در خواب خرگوش خاکستری را ببیند می تواند بیانگر جدایی و طلاق باشد.

2-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که خرگوش خاکستری را نوازش می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب از رابطه عاشقانه اش خسته شده است و می خواهد که رابطه عاشقانه اش را تمام کند.

شکار خرگوش

یوسف نبی می گوید

1-تعبیر خواب خرگوش،اگر شخص بیننده خواب در خواب خرگوش را ببیند می تواند بیانگر بهره بردن از زنان باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی بچه دارد می شود می تواند بیانگر این باشد

که اتفاقاتی می افتد که شخص بیننده خواب بسیار به خاطر آن ها خوشحال می شود.

تعبیر خواب تعقیب خرگوش

اگر در خواب دیدید که خرگوش را تعقیب کردید تعبیرش این است که در مسیر درستی قدم بر می دارید.
اگر در خواب دیدید که خرگوش شما را دنبال میکند تعبیرش شادی و نشاط در آینده است.

کارل گوستاو یانگ می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی را تعقیب می کند می تواند بیانگر این سعی و تلاش شخص بیننده خواب باشد

اگر شخص بیننده خواب در کار هایش سعی و تلاش زیادی انجام دهد بدون شک به مقام زیادی خواهد رسید.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خرگوشی را تعقیب می کند و خرگوش را شکار می کند می تواند

بیانگر استقامت و صبر شخص بیننده خواب باشد که می تواند در زندگی بسیار به او کمک کند.

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx