تعبیر خواب خز

تعبیر خواب خز

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب خز همراه تعبیرک بمانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

خز به پوست مودار برخی از حیوانات گفته میشود. که فرآوری و رفو شده تا به عنوان پوستین در لباس‌ ها بکار رود.

در تعبیر خواب خز آمده که، پوشیدن خز برای زنان در خواب، به هر شکلی که باشد، برکت و نیکو است. اگر ببینید در خواب در فصل تابستان و گرمای هوا خز پوشیده اید، گرفتار بلا و سختی میشوید که به هیچ وجه خوب نیست!

دیدن خز به رنگ سفید در خواب خوب میباشد اما سیاه خیر! خوب نیست.دیدن خز به رنگ زرد بیماری است. و دیدن خز به رنگ عجیب و غیرعادی گرفتاری و مصیبت تعبیر شده است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن خز به خواب از جامه و دستار و قبا و کلا آن چه بدین نماید، جمله مردان را پسندیده بود.

اگر این جامه ها مضرت و منفعت نباشد، چون بر وی صورت نباشد، دلیل بر غم و سختی کند.

رنگ سبز به جامه ها دیدن، بد نبود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

جامه های خز به خواب دیدن، کسی را که سزاوار پوشیدن خز باشد، بر پنج وجه است.

اول : مال

دوم : خیر و برکت

سوم : عز و جاه

چهارم : مرتبت ومنزلت با اندازه قیمت جامه.

پنجم : ولایت و بزرگی

ابراهیم کرمانی گوید :

پوشیدن جامه خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند.

اگر بیند جامه خز پوشیده، دلیل است که بر قدر بزرگی و کوچکی مال حرام یابد. و بیم بود که دین او بد است.

زنان را نیکو است. و مرد خز فروش در خواب، کسی بود که دنیا را بدین اختیار کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب دیدن پوشیدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق علیه السلام روایت است که اگر کسی که خواب خز میبیند در بیداری شایسته پوشیدن خز باشد بد نیست. به این معنی که مالدار باشد و در بیداری توانایی این را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و یا به سر دست و یقه لباس خود بزند.

برای این آدم خواب دیدن خز بد نیست. اما برای کسی که شان پوشیدن خز را ندارد خوب نمیتواند باشد. برای اولی کامروایی و شادی است. و جهت دومی غم و اندوه و گرفتاری و آشفتگی همراه می آورد.

خود خز حیوانی است که در علم خواب تعبیری چون راسو دارد. در طبیعت زیان کار است لذا، پوستش نمیتواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد.

خز با همه زیبایی و ارزندگی در خواب خوب نیست. و از غم و اندوه و گرفتاری و شوریدگی امور خبر میدهد.

چنانچه در خواب ببینید که کسی برای شما پوست خز آورده یا پالتویی از خز به شما هدیه میکند غمی برای شما می آورد و کارتان را از نظام بیرون میبرد. همین تعبیر هست اگر شما به کسی خز بدهید.

با این وجود برای زنان داشتن و پوشیدن خز بد نیست. و به هر شکلی که باشد نیکو است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می کنید، نشانه آن است که در حرفه خود سود و منفعت به دست خواهید آورد.

اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید، نشانه آن است که همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود.

دیدن پوست مرغوب خز در خواب، نشانه بدست آوردن ثروت و شهرت است.

اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گران قیمت بر تن دارد، نشانه آن است که با مردی عاقل ازدواج خواهد کرد.

 

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx