تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب خورشید

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب خورشید همراه با تعبیرک باشید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست.می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب خورشید، خوب میباشد. بخصوص اگر خورشید درخشان در خواب مشاهده شود.

تعبیر خواب خورشید، نشانه آرامش ذهنی ، بینش صحیح ، اقبال نیک و خوش قلبی میباشد و بیانگر انرژی نور و نیروی عظیم خداوند است.

دیدن انفجار خورشید در خواب، نشانگر، شرایط و ارتباطی که در آن قرار دارید، عاقبتی مخرب دارد.

دیدن طلوع خورشید در خواب، بیانگر ادراک، بینش و معرفتی نو ظهور در شخص میباشد.

تعبیر خواب خورشید تیره، بیانگر ناراحتی و غم است. همچنین نشانه دیوانگی و زوال عقل و مرگ نیز میباشد.

در ادامه، بطور مفصل به تعبیر خواب خورشید و معانی کلی آن میپردازیم.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

حضرت دانیال گوید :

آفتاب درخواب، پادشاه است. یا خلیفه بزرگوار.

اگر بیند که آفتاب را از آسمان فرا گرفت، یا وی را به ملک خویش گرفت، دلیل که پادشاهی و بزرگی یابد، یا دوست و مقرب پادشاه گردد.

اگر بیند که خود آفتاب شد، دلیل کند که بزرگی و حشمت یابد.

اگر بیند ه با آفتاب به جنگ بود، دلیل است که پادشاه با او جنگ و خصومت نماید.

اگر دید که در جایگاه آفتاب یا جایگاه ماه مقیم شد، دلیل که پادشاه گردد و مملکت بر وی مقیم گردد و قرار گیرد.

اگر بیند که نور آفتاب بستد، دلیل که ملک از پادشاه بزرگ بستاند.

اگر بیند که آفتاب را فرا گرفت، لیکن از آسمان و نور و شعاع نداشت. تاریک و تیره هم نبود، دلیل است که از غم ها فرج یابد.

اگر دید آفتاب تیره و تاریک بود وبه جای خویش نبود، دلیل است که پادشاه محتاج کارهای وی شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

آفتاب درخواب، پادشاه بزرگوار بود. و ماه وزیر او.
زهره زن پادشاه و عطارد دبیر پادشاه و مریخ پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.

جابر مغربی گوید :

آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود.چنانکه حق تعالی در کلام خود در قصه یوسف یاد کرده است. هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود.

اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وی تاخت، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد.

اگر بیند که ابر یا چیزی دیگر نور آفتاب را بپوشانید، دلیل که حالا بر پادشاه، مقرب گردد و احوالش بد شود. خاصه وقتی بیند که افتاب منکسف گردید.

اگر بیند که آفتاب از تیرگی روشن شد، دلیل کند پادشاه بیمار گردد. لیکن زود به شود.

اگر بیند که بر جرم آفتاب رسن یا رشته ای فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد، دلیل که از پادشاه او را قوت و یاری بود.

اگر بیند که آن رسن بگسیخت و او بیفتاد، دلیل که از بزرگی و منزلت بیفتد.

اگر بیند که آفتاب از تیرگی روشن شد، دلیل کند که گناه یا خطائی از او ظاهر گردد.

اگر بیند که آفتاب یا ماه و جمله ستارگان در یک جا جمع شدند و او جمله را بگرفت و نور ایشان بستد، دلیل که پادشاهی جهان بگیرد و پادشاهان جهان جمله مطیع او شوند.

اگر بیند که آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تیره و سیاه بودند، دلیل کند که بیننده خواب هلاک گردد، خاصه که ظالم ستمگر بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه سیاهی بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود.

اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.

اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت، دلیل بود که پادشاه آن دیار مغرول گردد. و از مملکت بی بهره ماند.

اگر آفتاب را به دست خویش دید، سیاه گردیده، دلیل که پادشاه را غمی بزرگ رسد و او را پادشاه از دنیا رحلت کند و عامه مردم را غم و اندوه رسد.

اگر بیند که ابر آفتاب را و ستارگان را همی پوشانید، دلیل که پادشاه و لشگرش از پیش دشمن به هزیمت شوند.

اگر بیند افتاب همی پرستید، دلیل که با پادشاهی بزرگ مقرب گردد.

اسماعیل بین اشعث گوید :

اگر کسی دید بر فلک نشست و روی به آفتاب کرد، پس دیگر، روی با آفتاب بگردانید، دلیل که آن کس نخست کافر بوده پس مسلمان گردد و به عاقبت کافر گردد.

اگر بیند که آفتاب بلرزید، دلیل بود که پادشاه آن دیار را به جهت چیزی جزئی رنجی رسد، از جائی که امید ندارد.

اگر بیند که آفتاب با وی سخن گفت، دلیل کند که از پادشاه جاه و حشمت و بزرگی یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تاویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود.

اول : خلیفه

دوم : پادشاه وسلطان بزرگ.

سوم : رئیس 

چهارم : عاملی وماموری بر ارزاق وتوشه.

پنجم : عدل پادشاه

ششم : منفعت رعیت

هفتم : مرد زن و زن را شوی.

هشتم : کار روشن و نیکو

اگر بیند که آفتاب را سجده کرد، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند. و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید.

شعاع آفتاب به خواب دیدن، ضد آن بود که گفتم.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بلکه سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می دانند و دسته ای دیگر پدر و مادر می شناسند.

عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند هم می تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر.

در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است. که شامل عموم مردم می شود.

برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است. می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد.

اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است.

اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد.

اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می رسد و از این بهتر وقتی است. که ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می کند.

چنانچه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد. و کارش به مبارزه و جدال می رسد.

اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آفتاب بینه باشد.

دیدن آفتاب و ماه وستارگان از جمله خویشان خود حرمت بیندیا حقتعالی فرزندی کرامت کند که از اوخیربیند.

دیدن آفتاب تنهائی از پادشاه نفع بیند.

لوک اویتنهاو می گوید :

خورشیدمنور : نیکبختی در برنامه هایی که برای خود ریخته اید، افزون کردن مال و منال.

طلوع آفتاب : زندگی آرام

کسوف : سستی زود گذر

گرمای شدید : راه پر زحمت

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب، نشانه آن است که آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .

دیدن خورشید به هنگام ظهر، نشانه آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت.

دیدن غروب خورشید در خواب، نشانه آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید. دیدن غروب خورشید، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید، نشانه آن است که مشکلات و سختیها کم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود.

دیدن خورشید در حال کسوف، نشانه روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است. اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx