تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک

فهرست مطالب

تعبیر خواب خوک چه معنا و مفهومی دارد؟
برای اطلاع از معنی آن همراه تعبیرک باشید.

تعابیر زیادی برای تعبیر خواب خوک بیان شده است.
میدانیم خوک ذاتا حیوان کثیفی است حتی مدفوع خود را نیز میخورد.
تعبیر خواب خوک پول ناپاک و حرص و طمع است. اگر بیننده به خوک و گوشت خوک علاقه داشت تعبیرش نشانه خوبی است.
بودن خوک در خانه به معنای رسیدن به پول است. و خوردنش در خواب نماد پول حرام است.
آمده است که  خوک نماد خودخواهی می باشد. اگر خوک دیدید یعنی باورهایی که به آنها اعتقاد دارید اشتباه است.
همینطور دیدن خوک، رابطه با یک مرد هم تعبیر شده است. و این چنین بیان می شود که رابطه ای که در آن هستید در واقعیت آن طور که فکر می کنید نیست.

دیدن گوش خوک در خواب نمادی از فریبکاری است. در واقع هشدار میدهد که فریب حرف های دیگران را نخورید.
دیدن خواب سر خوک نشان دهنده پاداش و سود زیاد است.
دیدن خواب کشتن خوک نشانه بسیار خوبی است. و به معنی این است که بر دشمن غالب خواهید شد و یا در کاری که هستید موفق می شوید.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر. لکن دون همت و بی خبر است. و خوک خانگی مرد است فراخ دل ، لکن پلید و بدفعل باشد و بی دین و بی دیانت است.

اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است. دیدن بچه خوک درخواب غم است. خوردن شیر خوک در خواب مصیبت و اندوه است. از جهت مال به قدر آن چه خورده بود.

اگر بیند که گوشت خوک می خورد، دلیل که مال حرام خورد.

اگر بیند که خوکان را از جائی به جائی می برد، دلیل است احوال دنیای او نیکو شود، لیکن دینش بد گردد.

اگر بیند در میان خوکان می گردید، دلیل که خرم گردد، به جهت مالی که او را از ظلم حاصل شود.

اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود، دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد.

اگر بیند که خوک از پس پشت وی درآمد و از پیش او بیرون شد، دلیل که مرادی پلید و زشت او را حاصل شود.

اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد، دلیل که مال حرام یابد.

اگر بیند که شبان خوک بود، دلیل است بر گروهی بدفعل بد دیانت مهتر و فرمانروا شود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ می کرد، دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد.

اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت، دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده و خودش مردی است. در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار.

داشتن خوک موانست و موالفت با چنین آدمی است. و از جهت دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد.

اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد و

اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید که حرام است. ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود. خوک رانی نیز تحصیل مال حرام ، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است.

اگر ببینید گوشت خوک می خورید پولی نصیب شما می شود که حرام است. اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید معهذا می دانید پول درستی نیست. به هر حال دیدن خوک در خواب مال حرام است. و عیش و کامروائی است
به صورت زشت و ناپسند.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خوک به ظالمی حاجتی افتد وبه وی زیانی رسد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن خوک چاق در خواب، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونی هایی ایجاد می شود.

دیدن خوک لاغر، نشانه آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید.

دیدن ماده خوک و خوک های تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد.

شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانه آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانه آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد.

اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای
گرد می آورید.

دیدن خوکی چاق و سالم در خواب، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت.

اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت.

اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است. که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx