تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب دستبند همراه با تعبیرک باشید.

تعابیر متعددی از جانب معبرین بزرگ، برای دستبند بیان شده است.

تعبیر خواب دستبند به معنی، ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است.

بنا به عقیده معبران، دیدن خواب دستبند، برای زنان خوب و نیکو است. اما برای مردان تعبیر مثبتی ندارد.

تعبیر خواب دستبند طلا، بیانگر شادی بزرگ میباشد.

تعبیر خواب دستبند شکسته، بیانگر تمایل فداکردن برای شادی و راحتی دیگران از جانب خودتان است.

با ما در سایت تعبیر خواب آنلاین همراه باشید تا خواب هایتان را به صورت آنلاین تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دست اورنجن که دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است. و مردان را غم و اندوه و تنگدستی.

اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد، دلیل است که او را فرزندی آید یا برادری.

اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهر کند.

اگر ببیند دستبند مروارید بسته‌، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر خواهید شد که زیبا می‌باشد.

 

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در هر دو دست، دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که او رامال و نعمت به رنج حاصل شود.

اگر بیند که در دست مشرکی دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است.

اول : برادر

دوم : خواهر

سوم : شریک

چهارم : دوست

پنجم : رفیق وهمراه

ششم : فرزند

هفتم : قوت و نیرومندی

هشتم : توانائی

نهم : ولایت وحکومت

دهم : مال

یازدهم : محبت

دوازدهم : پیشه و زراعت

دیدن اورنجن (میله ای از طلا یا نقره که زنها در دست یا پا کنند) در خواب بر پنج وجه است.

اول : ریاست

دوم : حکومت

سوم : مکروحیله

چهارم : غم و اندوه

پنجم : فرزند یا برادر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد.

نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است. و برای مردان غم و اندوه است. و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد.

اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید.

اگر زنی ببیند که دستبند دارد به اندازه ارزانی و گرانی آن با شوهرش روابط خوب ایجاد می کند.

اگر زنی در خواب ببیند دستبند گران بهایی بسته کار شوهرش رونق پیدا می کند و شان و شخصیت می یابد و سود عایدش می شود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx