تعبیر خواب دیگ

تعبیر خواب دیگ

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب دیگ همراه با تعبیرک بمانید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

دیگ وسیله ای برای پختن غذا که بیشتر خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد.

به گفته اکثر معبران دینی؛ تعبیر خواب دیگ اشاره به همسری کدبانو در خانه دارد. داشتن دیگ‌ های زیاد در خواب نشانه خوشبختی بسیار در آینده نزدیک میباشد.

تعبیر خواب دیگ بخار، بیانگر عدم توجه به بازده کارها است. دیگ ساختن در خواب به معنی ناراحتی در خانواده میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیگ در خواب کدبانوی خانه است. و کدخدا خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تاویلش بر کدخدا خانه است.

اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل است که روزی پرداخته بی رنج بدو رسد.

اگربیند دیگ بشکست، دلیل که کدخدا خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود.

اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل است که کدبانوئی به خانه آورد.

اگر بیند که دیگدان بشکست، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است.

اول : کدخدای خانه ( مرد صاحب خانه )

دوم : کدبانوی خانه

سوم : رئیس شهر

چهارم : خادم

پنجم : موکل بر حوائج (کارگزاری که امور و نیازمندی های افراد محول به اوست و به دست او انجام میشود)

جابر مغربی گوید :

اگر دیگ پایه بخواب بیند، دلیل بر کدخدای سرا بود یا مردی قوی حال و دلیر است. که ازکس نیندیشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که میتواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام میدهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است.

برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بلکه به مادر اشاره میکند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد.

مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا میکند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد.

اگر دیگ سوراخ شده ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار میشود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار میشود.

اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی میرسد. اگر غذایی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان میرسد.

ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است. که یک طرف آن زن خانه است.

مرحوم مجلسی نوشته، اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی میرسید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن دیگ در خواب، علامت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت.

اگر دختری خواب ببیند آب داخل دیگ در حال جوشیدن است، علامت آن است که سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهدشد .

دیدن دیگ شکسته در خواب، علامت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید کرد.

دیدن دیگ بخار در خواب، نشانه آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید.

اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ به زیرزمین میرود، علامت آن است که در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx