تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق

فهرست مطالب

ممکن است گاهی با دیدن رعد و برق در خواب مواجه شده باشید اما تعبیر آن را ندانید.
پس با ما همراه باشید تا از تعبیر خواب رعد و برق مطلع شوید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

رعد و برق با نام های دیگری همچون؛ آذرخش و صاعقه نیرویی قدرتمند الکتریکی از طبیعت است. که در قالب یک خط درخشان در آسمان نمایان میشود.
رعد و برق معمولا با تندر همراه است. و در طوفان تندری، پدیدار میشود.

تعبیر خواب رعد و برق بیانگر، حضور شانس و ثروت در آینده‌ای نزدیک میباشد.

تعبیر خواب  رعد و برق، آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص نیز بیان شده است.

تعبیر خواب اصابت رعد و برق بیانگر، تغییر شوکه کننده وقایع نیز اسـت.

اگر در خواب ببینید که رعد و برق زد و شما زخمی شدید، نشان میدهد که یک بیماری جدی در راه است.

تعبیر خواب رعد و برق که بر خانه اصابت میکند اصلا خوب و خوش یمن نیست! در واقع این خواب از خانواده و حوادث ناگواری که پیش خواهد آمد، خبر میدهد.

اصابت رعد و برق به درخت در خواب، بیان کننده صورتی از مرگ است. بـه عبارت دیگر؛ مرگ عشق، پایان بخشی از شخصیت فرد میباشد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است.

بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است. به بدی و مرد طماع را به طمع وی.

اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در آن خیر بود.

اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

که رعد و برق درخواب بر پنج وجه است.

اول : خزانه دار پادشاه

دوم : وعده بد

سوم : خیر

چهارم : رحمت

پنجم : راه راست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برق متداعی دو چیز است. یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان.

برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم.

روی هم رفته دیدن برق نیکو است. مخصوصا از جهت تامین روشنائی.

اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است. که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند.

برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.

مشاهده برق آسمان خوب است. بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است. و هم غیر منتظره.

برق زدگی در خواب خوب نیست. چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.

درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است.

مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است. که با بیم آمیخته است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن رعد وبرق در خواب، علامت دوره ای کوتاه از زندگی است. که با شادی و خوشبختی توأم است.

اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیکی شما فرود می آید، علامت آن است که رفاه زندگی یکی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت. دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراکنند.

اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می کند، علامت آن است که بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد.

اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید، علامت آن است که اندوه بر شما چیره خواهد شد.

دیدن آذرخش بالای سر خود، نشانه خوشبختی و کسب منفعت است.

دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان، علامت آن است که بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود.

دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان، علامت آن است که بخت و اقبال به شما رو می کند. و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد.

دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان، علامت آن است که باید موانع را از جلوی راه خود بردارید.

دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان، علامت آن است که به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد.

دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شکل، علامت آن است که زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx