تعبیر خواب رقصیدن

تعبیر خواب رقصیدن

فهرست مطالب

ممکن است گاهی با رقصیدن در خواب مواجه شده باشید اما تعبیر آن را ندانید.
پس با ما همراه باشید تا از تعبیر خواب رقصیدن مطلع شوید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویاهایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته می‌ شود.

تعبیر خواب رقصیدن بیانگر، رهایی از محدودیت‌ ها و گذراندن اوقات در خوشی ها است.

آمده است که، رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی شخصی، ایجاد کنید.

خواب دیدن این که، شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌ های‌ مردانه و زنانه شما است.

دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه اي شاد است.

اگر خواب دیدید که در رقص شرکت میکنید، نشانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است. و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است.

گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

رقص درخواب، زنان را رسوائی است. و مردان را دلیل بر خصومت است.

اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است.

رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند.

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست. اگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن، احساس نیاز است به دیگران، اما نه چندان شدید.

چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود.

اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند.

اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود.

اگر بیننده خواب ببیند که می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود.

اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست ها را به عنوان رقص می جنباند نیازمند و وامدار می گردد.

رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است.

چنانچه زنی در خواب ببیند که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن معلم رقص : شما از خوشگذرانی خوشتان میاید.

دیدن رقصیدن در یک سالن خالی : شادی

دیدن رقصیدن در یک سالن زیبا : رفتارتان سبک سرانه است.

دیدن رقصیدن با یک فرد جذاب : حسادت

دیدن رقصیدن در میان یک عده ناشناس : غم

دیدن یادگیری رقص : شما عاشق خواهید شد.

دیدن افتادن در حین رقص : احساسات خود را کنترل کنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن رقص کردن و شنیدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستی و ایمنی باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید.

اگر جوان ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.

اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.

اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا برجاست.

اگر خواب ببینید به همراه گروهی می رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx