تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب روباه همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

روباه‌ها جانورانی با جثه متوسط و کوچک از تیره سگ سانان هستند.

دیدن خواب مربوط به روباه معمولا به شما هشدار می‌دهند که به هر کسی اعتماد نکنید!

تعبیر خواب روباه نشانگر وجود فردی فریبکار و حیله گر میباشد.
همچنین دیدن روباه در خواب بیان کننده هوش و زیرکی بیننده خواب در واقعیت است.

دیدن غیرمنتظره و ناگهانی روباه در خواب بیانگر، پول بسیار زیاد است.

مشاهده پوست روباه در خواب، گویای زنی زیبا اما مکار و فریبکار میباشد.

تعبیر خواب شکار روباه به معنی سرکوب دشمن است.

تعبیر خواب روباه مرده، کسب موفقیت و پیروزی در زندگی میباشد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

روباه درخواب مردی مکار، غدار نابکار و فریبنده بود. یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او.

اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند.

اگر بیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد.

اگر بیند با روباه بازی میکرد یا خواست او را برانگیزاند، دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازد و او را بفریبد.

اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی میکرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند.پ

وست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد.

شیر روباه در خواب، دروغگو بود.

اگر بیند که روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که زنی فریبنده و دروغگو به زنی بخواهد، یا با زنی این چنین او صحبت افتد.

اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند که زن خواهد و آن زن او را دوستدار است.

اگر بیند که روباه از وی بگریخت، دلیل که وام دار از وی بگریزد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن.

اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست. که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز.
حتی ممکن است. یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد.

اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد. اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.

اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق میشوید.

اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است. که کسی با شما دغلی میکند.

نوشته اند داشتن پوست روباه مال است. و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید.

پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است.

اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه میکند و میماند. و این ممکن است. همسر بیننده خواب باشد.

به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن روباه دشمن است. که اظهار دوستی نماید.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.

اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شما میشود، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانه شما حسادت می ورزند. مراقب باشید! با زیرکی میخواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند.

کشتن روباه در خواب، علامت آن است که در هر کاری موفق میشوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx