تعبیر خواب زخمی شدن آهو

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آهو این مطلب را دنبال کنی .تعبیر خواب زخمی شدن آهو نشانع خبر های بد و اتفاقات سخت و ناگوار در زندکی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که آهویی دارید که زخمی شده است نشانه این است که فرد بسیار مهمی را در زندگیتان از دست می دهید.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که آهویی دارید که پایش زخمی شده است

نشانه این است که مورد بی مهری فردی قرار میگیرید و دیگران به شما بی اعتنایی می کنند.

تعبیر خواب زخمی شدن آهو بدین معناست که اگر ببینید که آهویی دارید که زخمی شده است و آن را به درمانگاه می برید

نشانه این است که گرفتاری های شما حل خواهد شد و به خوشی و آرامش زیادی می رسید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که آهویی زخمی شده است و آه و ناله می کند

نشانه این است که به بیماری سختی گرفتار می شوید که بسیار عذاب آور و سخت است.

اگر در خواب آهویی را ببینید که زخمی شده و به شما نگاه می کند

نشانه این است که پول و دارایی زیادی را به دست می آورید و به موفقیت و خوشی می رسید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر زخم  بدن آهو درمان شد نشانه این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات دوام بیاورید.

ابراهیم کرمانی میگوید

و بتوانید به اهداف خود برسید و از کارهایتان نتیجه خوبی بگیرید.

اگر کسی بیند که بر تن  آهوی او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد،

دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد. و خبر های بد و ناراحت کننده ای به او می رسد‌

اگرکسی در خواب ببیند که بدن آهویی زخم شده یا زخم تن آهوی دیگری را ببیند خوب است و نشانه خبر های خوب و خوشحال کننده است.

اگر زخم خون داشته باشد  نشانه این است که زیان مالی است و پول و دارایی شما گم می شود و یا آن را از شما می گیرند.

و اگر خون نداشته باشد تألم است و آزردگی و نشانه این است که آسایش و آرامش از زندگی شما بیرون می رود.

اگر در خواب ببینید که آهویی تصادف میکند و بدنش زخمی می شود

نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و می خواهد که شما را فریب دهد و باعث عذاب و ناراحتی شما شود.

در سرزمین رویاها آمده

اگر در خواب ببینید که آهویی دارید که چشمش خونی و زخمی شده است

نشانه این است که دیگران نمی گذارند که شما به خواسته ها و آرزوهای خود برسید و آن ها می خواهند که مانع رسیدن به خوشبختی شما شوند.

اگر در خواب ببینید که آهویی دارید که پایش زخمی شده است و نمیتواند راه برود

نشانه این است که شما فردی را راهنمایی میکنید و به او کمک میکنید تا به موفقیت برسد و در زندگی آرامش کسب کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx