تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

فهرست مطالب

تعبیر خواب زیتون چه معنا و مفهومی دارد؟

در تعبیر خواب زیتون آمده است، زیتون درخواب غم و اندیشه است، زمانی که تلخ و سیاه رنگ باشد.

اگر دید که زیتون میخورد ، یعنی دچار غم و اندوه میشود.

اگر زیتون بی هسته باشد نشانگر، اینکه مشکلات عاطفی شما به زودی حل خواهد شد.

خواب دیدن درخت زیتون به معنی، خوشبختی بزرگ است. که نزدیک میباشد.

اگر دختر جوانی خواب زیتون ببیند، یعنی نامزدی سریع و ازدواجی در آینده دارد.

اگر زنی خواب زیتون ببیند، به این معنی است که فرزندان او دختر خواهند بود و متعدد.

دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :

روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود.

اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

تعبیر خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند زیتون ملح تلخ بخورد و با نان میخورد، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مشاهده زیتون منوط است به طعم و مزه آن.

اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد.
در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد.

اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید، غم و اندوه است.

با همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است.

رنگ زیتون نیز دخیل است. چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد.

اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید. ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است. به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود.

اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید.

ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید.

اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید.

ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند. می ستاید و به شما سود و نفع می رساند.

چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست. و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن زیتون : مشکلات خانوادگی

چیدن آن : شما بیش از حد سریع به قاضی میروید

اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد همراه خواهد آورد .

اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.

شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعدهمراه خواهد آورد .

اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.

شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

 محد العنبری گوید :

زیتون در خواب، بر مال دنیا دلالت دارد.

درخت زیتون به مردی سودمند برای خانوادهاش تعبیر می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره ی زیتون را می گیرد، خیر و برکت زیادی به او می رسد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx