تعبیر خواب ستاره

تعبیر خواب ستاره

فهرست مطالب

برای خواندن تعبیر خواب ستاره این مطلب را دنبال کنید.

دیدن ستاره در خواب اشاره به امید، آسایش و راحتی دارد. رویت ستاره در خانه، نشانه بخت و اقبال خوب میباشد. مخصوصا برای زنان و مردان مجرد.

دیدن ستاره های کم نور در خواب؛ نشانگر اتفاق شوم یا پدیده های طبیعی است. اگر زن بارداری در خواب ستاره ببیند، تعبیرش این است که؛ دو قلو به دنیا می آورد. (تعبیر خواب حاملگی را در تعبیرک مشاهده کنید.)

حضرت دانیال گوید :
 • ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران.
 • اگر بیند که؛ یکی از ستارگان با وی سخن گفت. دلیل کند، که قدر و بزرگی یابد.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر دید که؛ ستارگان می لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد.
 • اگر بیند که؛ از آسمان ستاره بر سر او افتاد. دلیل است. که از پادشاه نعمت یابد. به قدر نور آن ستاره.
ابراهیم کرمانی گوید :
 • اگر ببینید که ستارگان با هم درحال جنگیدن هستند، یعنی که در آن دیار جنگ و کارزار خواهد افتاد.
 • چناچه؛ ستاره را فرا گرفتید. و در آستین قرار دادید، نشانه افزونه مال و ثروت است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.

 • فقیهان.
 • علما و دانشمندان.
 • قاضیان.
 • خلفا..
 • وزرا.
 • دبیران و نویسندگان.
 • خزانه داران.
 • مردمان جنگجوی.
 • شاگردان.

**تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.**

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
 • اگر خواب ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته اید، کامیابی و موفقیت شما قطعی است. این خواب می گوید؛ به مرادتان می رسید. و چیزی را به دست می آورید. که؛ برایتان ایده آل و آرزو بوده است.
 • چنانچه؛ ستاره ای از خانه شما برخاست، و به آسمان رفت. و کم رنگ و کوچک شد. یا این که محو و ناپدید گردید، خوب خوابی نیست! چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می دهد!!
 • اگر ستاره ها، از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت، بزرگی از شهر و دیار شما می میرد. که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
 • اگر در خواب ببینید که، ستاره ها را شماره می کنید، به کاری بزرگ دست می زنید. و بر جمعی رجحان و برتری امارت می یابید.
لوک اویتنهاو می گوید :
 • دیدن ستاره درخشان دلیلی بر، خوشبختی میباشد.
 • تعبیر خواب ستاره دنباله دار، نشانگر مرگ یکی از افراد خانواده است!
 • اگر ستاره ای تیره ببینید، یعنی غم و غصه در درون خانه شما وجود دارد.
 • ستاره روشن اشاره به نیکبختی دارد.
 • تعبیر ستاره قطبی نشانه، امید واهی میباشد.
آنلی بیتون می‌گوید :
 • اگر ببینید به ستارگان درخشان آسمان نگاه می کنید، یعنی که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد.
 • دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.
 • اگر دیدید که، ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید شدند. نشانه آن است. که در آینده ای نزدیک دگرگونی ها و تحولاتی غریب پیش می آید.
 • چرخیدن ستاره دور زمین در خواب، نشانه آن است. که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx