تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

فهرست مطالب

سجد در خواب چه تعبیر و مفهومی دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب سنجد با تعبیرک همراه باشید.

تعبیر خواب سنجد از دیدگاه معبران باتوجه به طعم و مزه سنجد متفاوت است.

اگر سنجد دارای طعمی خوش باشد به معنی، بدست آوردن مال و اموال میباشد.

اگر سنجد دارای طعمی ناخوشاند باشد نشانگر، اندوه و غم است.

سنجد در خواب اشاره دارد، به مال و خواسته ای کم بها اما مفید. فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود.

تعبیر خواب درخت سنجد، مردی است که سخنان لطیف دارد و صاحب خدمه و حشم است. و مردم‌نواز می‌باشد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

سنجد درخواب، مال بود که به رنج به دست آورد.

اگر بیند که سنجد را بخرید یا کسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد.

اگر دید که سنجد می خورد، دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است.

اول : مال حاصل کردن.

دوم : مال به دست آوردن.

سوم : منفعت از مردی بد اخلاق و ناسازگار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست.

ولیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است. و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب.

اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم.

اگر طعم آن مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست. و خواب شما می گوید چیزی که به دست می آورید موجب ملال و اندوه شما می شود.

اگر در خواب ببینید که سنجد زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است. متفرق است و مجموع نیست.

هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند.

اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم.

دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب از خوردن آن خشنود نشوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx