تعبیر خواب سگ سفید

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سگ سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب سگ سفید نشانه وفاداری در زندگی است و بدین معناست که فردی در زندگی پایبند شما خواهد بود و به شما عشق می ورزد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که به سمت شما پارس میکند به این معناست که اتفاقات بدی برایتان می افتد که میتواند ناراحت کننده و تلخ باشد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب  ببینید که سگ سفیدی به شما حمله میکند نشانه این است که خبر های بسیار بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد که حال روحیتان را خراب می کند.

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که پایش شکسته است نشانه این است که اتفاقات بد و ناگواری برایتان می افتد.

تعبیر خواب سگ سفید نشانه این است که اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که در حیاط خانه تان از آن نگه داری میکنید

به این معناست که در زندگیتان از فردی خوشتان می آید و به او پیشنهاد ازدواج می دهید و با او ازدواج میکنید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب سگ سفید بدین معناست که اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که از صورت او خون می ریزد

نشانه این است که دیگران در مورد شما حرف های بدی میزنند و غیبت شما را میکنند و شما را مسخره میکنند باید از این افراد دوری کنید.

اگر در خواب ببینیدکه سگ سفیدی دارید که بسیار پشمالو است به این معناست که نعمت فراوانی به شما می رسد.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که به شما نگاه میکند به این معناست که فردی در زندگی به شما مهر و محبت می دهد و به شما وفادار می ماند.و این باعث خوشحالی شما میشود.

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که خوابیده است نشانه این است که دیگران در انجام کاری به شما کمک میکنند.

و شما را به موفقیت می رسانند و باعث می شوند که شما پیشرفت کنید.

اگر در خواب سگ سفیدی را در وسط خیابان ببینید و ماشین او را بزند به این معناست که فرد مهمی را در زندگی خود از دست میدهید و غم او شما را افسرده خواهد کرد.

تعبیر خواب سگ سفید بدین معناست که اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که به شما حمله میکند

نشانه این است که فردی در زندگی به شما خیانت میکند و شما را آزار میدهد و شما عذاب مبینید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که به فرزندتان حمله میکند به این معناست که گرفتار ظلم می شوید

و دیگران ظاهر شما را مسخره می کنند اما شما باید بی توجه باشید.

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که به مادر شما حمله میکند نشانه این است که دیگران میخواهند پول و دارایی شما را بگیرند

اگر در خواب سگ سفیدی را ببینید که با همسرتان حمله میکند نشانه این است که در زندگی مشترکتان اختلاف و درگیری به وجود می آید

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx