تعبیر خواب شانه (برس)

تعبیر خواب شانه (برس)

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شانه (برس) این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

شانه یا برس در خواب نشان دهنده مشکلات روحی و پریشانی فکر و خیال است.

تعبیر خواب شانه (برس) میتواند نماد سرو سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده نیز باشد.

تعبیر خواب شانه (برس) کردن موهای بلند، به معنی یک اشتباه بسیار خطرناک در واقعیت است.

شانه زدن موهای فردی که فوت شده، خبر از سود میدهد.

شانه (برس) کردن مو در مقابل آینه، بیانگر آن است که؛ شرم و تحقیر شدیدی در زندگی واقعی رخ خواهد داد.

شانه‌ی فلزی در خواب به معنای آرامش است.

تعبیر خواب شانه (برس) برای زنان نشانه وجاهت معنوی است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

اگر بیند سر و ریش خود را شانه می کرد، دلیل که از غم فرج یابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند ریش را شانه کرد، دلیل زکات مال بدهد.

دیدن شانه تراش در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در رویا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده اید یا شانه را کسی به شما داده گرفتار پریشانی میشوید.

اگر شانه ای در خواب ببینید که دندونه هایش شکسته زیان میبینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست میرود.

اما اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است. چون از تشتت و پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می یابید.و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می گیرد.

اگر در خواب ببینید که موی را شانه می کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده، کاری در جهت تنظیم امور خود میکنید که به شان و حرمت شما لطمه میزند.

به قدر موئی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته میگردد.

اگر زنی در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند. در خانه و خانواده عزت و حرمت می یابد و نزد شوهر عزیز میشود.

وامداری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی شود و سر میخورد و پائین کشیده میشود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می کند.

اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه میزند و مویش صاف شده برائت حاصل می کند و از او رفع اتهام می شود.

اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می یابد.

حال اگر ببینید که موی خود را شانه می کنید ولی موی چنان ژولیده است. که شانه در آن فرو نمیرود، خوب نیست. زیرا خواب شما می گوید با مشکلات بزرگ رو به رو می شوید و گره بر کارتان می افتد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شانه زدن : یک کار بیهوده

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن شانه های برهنه در خواب، نشانه آن است که تفییرات شادی آور باعث می شود که با نگاهی دیگر به جهان بنگرید.

اگر خواب ببینید شانه هایتان باریک به نظر می رسد، علامت آن است که برای انتخاب تفریح و سرگرمی، سلیقه های دیگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx