تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع

فهرست مطالب

تعبیر خواب شمع چه چیزی میتواند باشد؟
در ادامه مطلب همراه ما باشید برای اطلاع از آن.

ممکن است در خواب شمع را به گونه های مختلف ببینید.
مثلا ببینید شمعی در دست دارید، یا شمع روشن یا خاموش است. و یا اینکه در دستان شما بشکند و ..
تعابیر متعددی برای تعبیر خواب شمع بیان شده از جمله:  افزایش نعمت، دختر دار شدن، وضع مالی، دولت، زن و فرزند.
در تعبیر خواب شمع بطور کلی میتوان گفت معنای خوبی را دارد، از آنجاکه شمع سمبلی از روشنایی است.

در مرکز تعبیر خواب آنلاین ما خواب های شما را به صورت آنلاین تعبیر خواهیم کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد.
اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد.
بعضی از معبران گویند: وی را عیال موافق باشد. اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت.
اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

حضرت دانیال گوید:

اگر زن دارد پس آورد. اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر غایب بود از سفر بازآید.
اگر در شهر خویش شمعهای افروخته دید، دلیل که پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضی منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسی و رامش بود و خرمی در آن شهر بسیار واقع شود.
اگر در مسجد یا مدرسه ها شمع افروخته بیند، دلیل که مردمان شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.
اول : پادشاه
دوم : قاضی
سوم : فرزند
چهارم : عروسی
پنجم : فرمانروائی
ششم : مهتری وسروری
هفتم : سرای و خانه
هشتم : شادی
نهم : علم
دهم : توانگری و ثروت
یازدهم : عیش و عشرت
دوازدهم : کنیزک
سیزدهم : زن
چهاردهم : چنانکه بیننده بیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شمع هم فرزند خوب و صالح است. و هم عزت و جلال و هم علم و دانش.

اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود.

اگر بیماری ببیند، شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد.

اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است. و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند.

برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید، خوب نیست.

اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود.

اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است. که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد.

شمع روشن نشده بد نیست بلکه بد آن است، که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

لوک اویتنهاو می گوید:

روشن کردن شمع : شما دوستان خوبی خواهید یافت.
خاموش کردن شمع : شما از دوستانتان قهر خواهید کرد.
شمع بسیار نورانی : شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد.
یک شمع روشن در دست داشتن : خوشبختی زیاد.
شمعی که دود میکند : شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شمع و چراغ فرزند بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

1ـ اگر خواب ببینید شمعها با شعله ای یکنواخت می سوزند، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه های محکم استوار است.
2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است. نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت.
3ـ اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند.
4ـ اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود.
5ـ اگر خواب ببینید شمعی را فوت می کنید، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx