تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر خواب شکستن گوشواره

فهرست مطالب

تعبیر خواب شکستن گوشواره به چه معنی است؟

شکستن گوشواره در خواب؛ به این معنی است. که اگر ببینید به هر دو گوشتان گوشواره دارید. و شکسته است. یعنی، از مردم زینت و جمال پیدا خواهید کرد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بینید که از هر دو گوشتان، مروارید آویزان است. و همچنین شکسته؛ دلیلز بر این است. که علم قرآن خواهید آموخت.

دیدن شکستن گوشواره اشاره بر، فزونی جمال؛ آموختن علم، جاه و بزرگی، غم و اندوه و ناراحتی و افسردگی دارد.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 اگر زنی در خواب ببیند گوشواره ای شکسته دارد. که به گوشش برازنده می‌نماید. و خودش نیز از آن خوشش می‌آید. خوب است. چراکه؛ خواب او می‌گوید؛ در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.
آنلی بیتون می‌ گوید:
 •  دیدن شکستن گوشواره در خواب، نشانه آن است. که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست. و شغلی خوب بدست خواهید آورد. و نشانگر این است. که اتفاقات خوبی برایتان می افتد. که بسیار خوشحال کننده است.
 • اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده، تا به او هدیه کند. از همان زن صاحب دختر می‌شود.
 •  در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده، که طلا نیست. و ان شکسته است. اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا؛ شکستن گوشواره به این ترتیب فرزند است. که آویزه گوش والدین می‌شود. و طلایی آن دختر است.
به گفته برخی معبرین غربی

دیدن شکستن گوشواره طلا در خواب نشانه خوبی است. و بیانگر رسیدن اخبار و موقعیت‌های خوب مالی برای صاحب خواب است. و نشانه خوشی و خرمی در زندگی است.

کارل یونگ می گوید:
 • گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده علیه شماست.
 • چنانچه ببینید که گوشواره‌ ای را شکسته‌ اید. نشان دهنده فریب خوردن شما از شریک فعلی زندگی‌تان است.
 • همچنین اگر گوشواره‌هایی در خواب شما شکسته شوند. و یا گوشواره‌هایی شکسته در خواب خود دیدید. به معنای ناامیدی شما در زندگی است. و نشانه شنیدن خبر های بد و ناگوار است.
 • تعبیر خواب شکستن گوشواره نگین دار در خواب، به معنای ثروت و پول و دارایی است.
  (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
 • اگر نگین انگشتر شما الماس یا یاقوت باشد. و شکسته باشد. می‌تواند به این مفهوم باشد، که در آینده‌ای نزدیک پول خوبی بدست خواهید آورد. معمولا این خواب نشانه خوبی برای فرصت‌های مالی پیش روی شماست.
 • اگر در خواب مشاهده كنيد، كه گوشواره‌اى شکسته شده هديه گرفته‌ايد، بيانگر آن است. كه در شغل خود پيشرفت مى‌كنيد. و به موفقیت می رسید.
 • خريدن گوشواره شکسته در خواب، به معناى آشنايى با افراد جديد است.
 • اگر مردی در خواب ببیند؛ که گوشواره به گوش دارد. و گوشواره او شکسته است. نشان دهنده آن است. که رقیبان بسیاری داشته. و در زندگی خود در یک محیط رقابتی قرار دارد.
1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx