تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون

فهرست مطالب

تعبیر خواب صابون چیست و چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویاهایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته می‌ شود.

صابون از جمله وسایل بهداشتی و جز پاک کننده هاست. که با آن پوشاک خود را شستشو می‌دهیم.
دیدن صابون در خواب می‌تواند پیامدی از پاک شدن گناهان و یا رفع بدهکاری بدهکاران نیز باشد.

تعبیر خواب صابون، بر رفع و حل شدن مشکلات دلالت دارد.

تعبیر خواب صابون زدن بر بدن این است که، وضعیت خوبی را تجربه نمی کنید و سعی دارید زودتر از آن رها شوید.

همچنین درباره دیدن صابون در خواب بیان شده است که، نیاز دارید احساسات یا خاطرات گذشته تان را بشویید.
شاید از نظر احساسی، حس کثیف بودن یا گناه دارید و تلاش می کنید که این شرم را بشویید.

تعبیر خواب درست کردن آب صابون نشان دهنده این است که، شما فرصتی پیدا کرده اید تا تجربه های تلخ گذشته را از ذهنتان بشویید.

تعبیر خوردن صابون نشانه این است که، کنترل خود را از دست داده اید و در برابر ناملایمات و بی عدالتی به تنگ آمده اید و میخواهید نسبت به این شرایط اعتراض کنید.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند.

اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند.

جابر مغربی گوید :

خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است.

اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند.

اگر متهم است رفع اتهام می شود. اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود.

چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود.

به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد.

هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد. چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد.

حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد. البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم.

روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست.

خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است. و شیاف صابون اقدام به فساد است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن صابون : غصه

خریدن آن : شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد.

استفاده کردن آن : مناطق خطرناک

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن صابون در خواب، نشانه توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است.

اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می کند، نشانه آن است که در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب صابون بر اساس رنگ:

تعبیر خواب صابون سفید این است که قبل از اینکه دیر شود از مسیر اشتباه خود برگشته و راه درست را پیش میگیرید.

تعبیر صابون صورتی به این معنی است که با دیگران اختلاف نظر ندارید.سعی کرده به ایده های دیگران گوش دهید و تک روی را کنار بگذارید.

تعبیر صابون سبز در خواب نشانه این است که شما دوست دارید به مشاوره دیگران گوش دهید.

تعبیر خواب صابون سیاه این است که دیگران قصد دارند از شما مشاوره بگیرند. ولی شما آن ها را گمراه خواهید کرد.
شما از این رفتارها سود می برید ولی این را بدانید که فریب دیگران آینده ای برای شما نخواهد داشت.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx