تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

فهرست مطالب

شده تا به حال طاووس در خواب دیده باشید اما تعبیر آن را ندانسته باشید؟
پس همراه با تعبیرک باشید تا از تعبیر خواب طاووس مطلع شوید.

تعبیر خواب طاووس خوب است. زیرا نماد طول عمر و عشق و موفقیت در زندگی میباشد.

تعبیر طاووس در خواب بیانگر تولد، بهار، شروع تازه، طول عمر و عشق است.

تعابیر دیگری برای دیدن طاووس در خواب بیان شده مثلا، طاووس در خواب نشانگر غرور، اعتماد و خودبینی است.

دیدن پرواز طاووس در خواب به معنی غرور و موفقیت در کار و زندگی نیز میباشد.

دیدن رقص طاووس (باز کردن پر طاووس) به این معنی، دیگران شاهد پیشرفت شما هستند.

تعبیر خواب حمله طاووس، به معنای پیدا کردن دشمن است.

تعبیر خواب دیدن پر طاووس بیانگر، جاودانگی است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

دیدن طاووس در قفس نشان دهنده این است که غرورتان جلوی اراده شما را گرفته و مانع از رشد شما میشود.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است.

اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند.

اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

حضرت دانیال گوید :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد.

اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد.

اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

اول : پادشاه عجم (پادشاه).

دوم : بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طاووس فریب زیبایی هاست.

چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست. در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود.

انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است. که زیبایی های جهان به او القا می کنند.
نوع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد.
به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد.
او را می فریبد  از راه به در می برد و به باطل می کشاند.

چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست. و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید.

به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد. چه فریب زن و چه فریب دنیا.

لوک اویتنهاو می گوید :

پر طاووس : تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی.

طاووس : ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن طاووس عمر زیاد شود.

تعبیر خواب طاووس بر اساس رنگ :

طاووس سفید در خواب نشانگر غرور و تکبر آگاهانه است.

طاووس سیاه در خواب نشانگر بدنامی و شایعه است.

طاووس بنفش در خواب ثروت بسیار زیاد است. و نشانه خوب.

طاووس صورتی در خواب نشان دهنده اعتماد به نفس شما در زندگی است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx