تعبیر خواب طلاق

تعبیرخواب طلاق

فهرست مطالب

تعبیر خواب طلاق چه معنی دارد و چگونه می توان آن را معنا کرد؟

طلاق گرفتن در خواب، نشانه ای از اضطراب و ترس از تنها بودن بشمار میرود. در برخی موارد تعبیر خواب طلاق، نشان از نیاز به سازماندهی تازه در زندگی است.

اگر در خواب دیدید که از همسرتان، طلاق گرفتید. به معنی این است. که دوست دارید، مستقل شوید. دیدن خواب طلاق برای فرد مجرد نشانگر، نگرانی هایی در مورد زندگی و رابطه عاشقانه در ذهن است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر در خواب همسرتان را طلاق دهید. یعنی؛ عزت و شرف خود را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

  • اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند. که از آن پشیمان شود.
  • دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :
  • چنانچه در خواب ببینید؛ که همسری دارید. و او را طلاق داده اید. یعنی که؛ کاری می کنید. که از انجام آن خشنود نمی شوید. و شما را ملامت می کنند.
  • اگر در خواب ببینید، که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید، غصه و اندوهی دارید. که تلاش می کنید، از رنج آن برهید.
  • اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده. تعبیر عینا همین است. که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید. که می کوشید از عذابش آسوده گردید.
لوک اویتنهاو می گوید :
  • جدا شدن از همسر خود در خواب؛ یه معنای خطر آتش سوزی است.
  • تعبیر خواب طلاق گرفتن؛ نشانگر آن است که، شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد!
آنلی بیتون می‌گوید :
  • اگر خواب ببینید که همسر خود را طلاق داده اید، علامت آن است. که شریک زندگی خود را دوست نمی دارید. و باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاورید.
  • اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند، دلالت بر آن دارد. که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx