تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

فهرست مطالب

برای اطلاع ار تعبیر خواب عطر همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

عطر و ادکلن در خواب نمادی از احساسات و حالات روحی در عالم بیداری میباشد.

تعبیر خواب عطر زدن، بیانگر به دنبال خوشی بیشتر در زندگی است.

تعبیر خواب عطر خوشبو، نشان دهنده اتفاقات هیجان انگیز و لذت بخش است.

خریدن عطر در خواب به معنای تغییرات ظاهری میباشد.

تعبیر خواب شیشه عطر به معنی وجود فردی کنجکاو است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند.

اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.
اول : ثنای نیکو ( مدح وثنا )

دوم : سخن خوش شنیدن

سوم : علم سود بخش و نافع

چهارم : طبع نیکو ( طبع وقریحه خوب )

پنجم : مجلس علم

ششم : مردی کریم وبزرگوار

هفتم : سخنی با فرهنگ ( گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ )

هشتم : دین پاک

نهم : خبری خوش از دوستی شنیدن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند. و بوهای بد تعابیر نامطلوب.

حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد.

عطر از جمله بو های خوش است. و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است. و تعبیر خوب تری دارد.

اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد. و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان میدهید.

حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش میدهد برای بیننده خواب خوب است. نه مصرف کننده عطر.

این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا میشود.

اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام میدهد.

اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند.

روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر میشوند.

آنلی بیتون می‌گوید :

بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.

اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید، نشانه آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید.

اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد.

اگر خواب ببینید عطر درست می کنید، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت. و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند، علامت آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهدشد.

اگر دختری خواب ببیند مردی به او عطر هدیه میدهد، یعنی که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx