تعبیر خواب فانوس

تعبیر خواب فانوس

فهرست مطالب

دیدن فانوس در خواب نشانه چیست؟
برای اطلاع از تعبیر خواب فانوس هراه با تعبیرک باشید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب فانوس بطور کلی بیان شده است که، روشن کردن آن در خواب به معنای پیروزی میباشد. و دیدن فانوس روشن در خواب دارای تعبیر خوبی است.

اما دیدن فانوس شکسته در خواب تعبیر خوب و جالبی ندارد! اگر در خواب کسی آن را به شما بدهد نشانه آن است که به شما خیانت میکند . دیدن فانوس خاموش در خواب، هشدار میدهد که مراقب فریبکاران باشید.

خاموش کردن فانوس در خواب، به بیماری و بدختی دلالت دارد. فانوس با شعله بلند در خواب به خوشبختی تعبیر شده است.

دیدن فانوس های زیاد در خواب نشانگر پیدایش امید در وجود است.

اگر در خواب دیدید که فانوس خود به خود خاموش شد؛ منتظر بدبختی و دردسر در آینده نزدیک باشید!

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید جایی تاریک است. و شما فانوسی در دست دارید خواب شما میگوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است. که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد.

اگر جز شما که بیننده خواب هستید، کسان دیگری هم حضور داشتند این روشنایی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است.

اگر در خواب ببینید جایی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است.
حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد. و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن میکند.

چنان چه فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است.
ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنایی فانوس میخرید یا کسی به شما میدهد امید بیهوده و کاری عبث است. که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام میدهد.

اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام میدهد که موجب رفع نگرانی های شما میشود . حتی اگر فانوسی که او میدهد خاموش باشد خوب است.

فانوس روشن در تاریکی بهتر است. اگر ببینید فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد تعبیر منفی دارد.

اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است. چون خواب شما میگوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد، و شما در جریان حوادث قرار میگیرید.

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx