تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل

فهرست مطالب

ممکن است گاهی با دیدن حیوانی مانند فیل در خواب مواجه شده باشید اما تعبیر آن را ندانید.
پس با ما همراه باشید تا از تعبیر خواب فیل مطلع شوید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

فیل حیوانی بزرگ جثه و گیاهخوار است. در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان حیوانی مقدس مورد احترام واقع میشوند.

فیل به نمادی از تعادل، سعادت و خرد و امید نامیده شده است. گروهی دیده شدن فیل در خواب، به شما میگوید که بخت و اقبال بسیار خوب و زیادی در انتظار شماست.

تعبیر خواب فیل درون آب، تعبیری منفی دارد. یعنی بی احتیاطی هایی که موجب بلا و دردسر میشود.

فیل در خواب دشمن نمیتواند باشد از آنجایی که سمبل آرامش میباشد. پس دیدن فیلی در خواب که حمله میکند، به معنی حوادثی است. که بزرگی آن حوادث، باعث ‌ترس میشود.

تعبیر خواب فیل مرده، دارای تعبیر منفی است. در واقع نشانگر، عدم تعادل در زندگی میباشد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

معبران می گویند که فرق نیست هیچ میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل.

اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار.

اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.

اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.

اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.

اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.

اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.

اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده اند.

اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.

اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.

اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است.

اول : پادشاه عجمی

دوم : مرد غلام

سوم : مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه میدهد)

چهارم : مردباقوت و هیبت

پنجم : مرد حسود

ششم : ستمکاری خونخواره.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به خصوص در کودکی با افسانه ها همراه بوده است.

شاید به همین علت معبران ایرانی در مورد فیل تعابیری نوشته اند که درست به نظر نمی آید. مثلا نوشته اند (فیل پادشاه عجم است. و اگر سوار فیل باشید زن ایرانی می گیرید و چنانچه پیاده کنار فیل باشید زن عجمی و ایرانی بر بیننده خواب چیره و مساط می شود.) فیل هیچ ارتباطی با زن ایرانی نداردهمین طور در موارد دیگر که پادشاه عجمی نمی تواند باشد.

فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است. و در عین حال نرمش و ملایمت.

اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می کند به قدرت و شوکت می رسیم.در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می کنیم و این ترقی، چشمگیر است.

چنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت.

اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید.

اگر نتوانستید سوار بر فیل شوید، موفق و کامیاب نمی شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

فیل : ازدواج دیر هنگام، تانی و تامل

سوار شدن بر روی آن : نیکبختی

مرگ آن : پروژه های شکست خورده.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید. و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد. به امور کار خود کاملا تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

دیدن خرطوم فیل در خواب، نشانه آن است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx