تعبیر خواب قرص

تعبیر خواب قرص

فهرست مطالب

برای اطلاع ار تعبیر خواب قرص همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

بطور کلی تعبیر خواب قرص نشان از؛ امنیت، بدست آوردن آرامش، دفع خطر و بلا، بهبود یافتن اوضاع زندگی، عبور راحت از مشکلات را دارد.

خرید قرص در خواب نشانگر، اقدامات ناخوشایند است.

تعبیر خواب قرص و دارو، نوعی بهبودی و تغییر در عمل میباشد.

قرص و دارو دادن به کسی در خواب؛ بیانگر یک فرد نادان، اقدامات یا اعتقادات نادرست است.

در ادامه بحث، بطور کلی تعبیر خواب قرص را از نگاه معبران دیگر بررسی میکنیم.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

حب خوردن در خواب، از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند.

اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قرص خوردن در خواب تصاحب مال اندک است.

اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش قرص میخورید و اطمینان دارید که با خوردن آن قرص بهبود حاصل میکنید مالی مختصر نصیب شما میشود که ممکن است. متعدد باشد ولی کم است.

اگر احساس کنید که با خوردن آن قرص درمان نمی شوید همان مال یا پول مختصر به شما میرسد، حرام و از طریق نامشروع. باز هم ممکن است این پول متعدد زن باشد معهذا کم است.

اگر در خواب دیدید که به دیگری قرص میدهید او را به انجام کاری نکرده تحریص و ترغیب می کنید. کاری که نه خوب است. و نه او می خواهد و آن کاری است. به نفع شما ولی به زیان خورنده قرص هر کس که هست.

اگر دیدید که با داروهایی قرص درست میکنید تدارک گناه یا کار خلاف را می بینید که به نفع شما نیست.

اگر دیدید به همسرتان قرص میدهید در خانواده بگو مگو ایجاد می شود که مسئول شما هستید.

خریدن قرص از داروخانه نیز تصاحب مال اندک است. اما متعدد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید قرص می خورید، علامت آن است که مسئولیت هایی را به دوش خواهید کشید که کمترین آسایش و لذتی برایتان به ارمغان نخواهد آورد.

اگر خواب ببینید به دیگران قرص می دهید، علامت آن است که به خاطر ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار میگیرید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx