تعبیر خواب مرغابی

تعبیر خواب مرغابی

فهرست مطالب

مرغابی در خواب نشانه چیست؟
برای اطلاع از تعبیر خواب مرغابی این مطلب را همراهی کنید.

تعابیر مختلفی برای مرغابی روایت شده است. مثلا؛ عده ای تعبیر خواب مرغابی را غم و اندوه میدانند. و عده ای دیگر از معرین، مرغابی در خواب را به برکت و روزی نسبت داده اند.

تعبیر شکار کردن مرغابی در خواب، به معنای دستیابی به موفقیت است. خوردن مرغابی در خواب، به دست آوردن مال و ثروت اشاره دارد.

تعبیر خواب مرغابی، به فرزند هم تعبیر شده است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است؛ غم انگیز. که کانون خبر در دوردست قراردارد.

اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته، خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد.

مرغ آبی سفید خبری است، خوش .و مرغ آبی سیاه، خبری است نامطلوب و بد.

اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد.

اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت، زیان می کنیم. و مالی را از دست می دهیم.

اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند، حادثه ای اتفاق می افتد، برای ساکنان جایی که مرغابیان دیده می شوند. که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد.

اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید، از زنی ثروتمند سود می برید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن مرغ آبی غم و اندوه باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن مرغ آبی در خواب، بر چهاروجه است.

  • مال
  • بزرگی
  • ریاست
  • فرمانروائی یافتن

مرغابی سفید در خواب، مال یا زن ثروتمند است.

مرغابی سیاه در خواب، کنیز و خدمتکاراست.

اگر ببیند مرغابی را کشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث می رسد و اوخرج می کند.

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند مرغ با او سخن گفت ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود ، دلیل که مال از وی به زور بستاند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد.

اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود. و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت.

اگر مرغابی های سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت.

اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید، نشانه آن است که، برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید.

اگر خواب ببینید مرغابی ها هدف تیر قرار گرفته اند، نشانه آن است که، دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می کنند.

اگر در خواب مرغابی ها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که ازدواج خواهید کرد. و صاحب فرزندانی خواهید شد. و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx