تعبیر خواب مروارید

تعبیر خواب مروارید

فهرست مطالب

به نظر شما تعبیر خواب مروارید چه چیزی میتواند باشد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، همراه تعبیرک باشید.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین؛ ضمن دسترسی آسان، از امکانات بیشتری بهره ببرید.

مُروارید یا دُر، گوهری است معمولاً به رنگ سفید درخشان که درون برخی از نرم‌تنان دوکفه‌ای مثل صدف، مروارید بوجود می‌آید.

تعبیر خواب مروارید، از نظر روانشناختی نشانگر خصوصی ترین خواسته هاست که مانند یک راز میباشد. اما در حالت کلی زن خوب، و فرزند صالح تعبیر شده است.

چنانچه در خواب ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید بدست آوردی، بیانگر کسب علم و دانش است. و یا رسیدن به مال و اموال میباشد.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

حضرت دانیال گوید :

دیدن مروارید، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن مروارید، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک خوبروی.

اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

بعضی گویند: چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم و حکمت بود.
و نیز می گویند عدد آن پسران و دختران بود.

اگر بیند از دهان وی عقد مروارید بیرون آمد، دلیل که سخن علم و حکمت گوید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند مروارید می خورد، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند.

اگر بیند به جای هیزم مروارید می سوخت، دلیل که علم و حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن نباشد.

اگر دید مروارید داشت، دلیل علم او است.

اگر مروارید دید، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید.

اگر مرواریدی در دهان نهاد و فروبرد، دلیل که حق تعالی قران روزی او گرداند.

اگر دید مروارید را بفروخت، دلیل که قران فراموش کند.

اگر دید عقد از مروارید بر دست بسته بود، دلیل که او را دختری آید خوبروی.

جابرمغربی گوید :

اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند.

اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست، دلیل گریستن است.

اگر مروارید در جائی پلید انداخت، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است.

اول : قرآن

دوم : حکمت

سوم : مال

چهارم : زنی خوبروی

پنجم : کنیزک صاحب جمال

ششم : فرزند نیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مروارید زن خوب است. مروارید فرزند برومند است.

مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است. و هوش غریزی و فطری.

چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید. یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج میکنید.

اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید. و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد.

اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید.

اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن مروارید در خواب، علامت فعالیت های تجاری و اجتماعی مساجد است.

اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه میدهد، علامت آن است که در زندگی خوشبخت میگردد، و فرصت های بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار میگیرد.

اگر زنی خواب ببیند مروارید های خود را می شکند یا آنها را گم میکند، علامت آن است که در اثر عدم تفاهم با فردی، دچار غم و اندوه میگردد.

اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف میکند، نشانه که با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش میکند.

 

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx