تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

فهرست مطالب

برای خواندن تعبیر خواب مو این مطلب را دنبال کنید.

مو در خواب نشانگری از؛ اعتماد به نفس، زیبایی، قدرت، رفاه، نعمت، روحیه زنانه و لذت جنسی است. در واقع؛ مو نمادی از افکار است. و بیانگر نگرش به زندگی میباشد.

تعبیر مو های خیلی بلند در خواب، به تصمیمات عاقلانه و تمرکز کافی روی کارها اشاره می کند.

تعبیر خواب مو فر، نشانه این است. که بزودی با برخی موانع سر راهتان روبرو خواهید شد. دیدن موهای کثیف و ژولیده در خواب، به معنی افسردگی و نا امیدی و نداشتن هدف است.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • تعبیر مو برای کسانی که مو دارند، عزت و جاه بوده. و برای ثروتمندان مال و اموال است.
 • اگر شخصی صوفی در خواب ببیند که مو دارد. محب و دوستار اهل بیت پیغمبر (ص) خواهد بود.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • دیدن موی بلند و پرپشت در خواب به معنی، غم و اندوه میباشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
 • اگر زنی در خواب ببیند؛ مو آراسته و بلند دارد. نیکو است. و خبر از این قرار است. که؛ در خانواده و نزد شوهر عزیز و محترم تر خواهد شد.
 • بطور کلی برای مردان، نیز موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است. ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند؛ دلیل بی آبرویی و تنزل شان و مقام نیست. زیرا؛ رسم کنونی این است. که، مردان گیسو نمی گذارند.
معبرین غربی گفته‌اند:
 • اگر مردی در خواب ببیند، که مویش همانند زنان بلند شده. از وقوع یک فریبکاری در زندگی‌اش خبر می‌دهد.
 • اگر بیننده خواب نتوانست موی خود را شانه کند. یا شانه در حین شانه کردن مو شکست. نماد مشکلات پیش روی صاحب خواب در زندگی اوست.
لوک اویتنهاو می گوید :
 • کوتاه کردن آن : غم
 • بلند : قدرت و اهمیت
 • موی قرمز : دوروئی
 • سیاه : خوشبختی
 • بور : شادی
 • سفید : شادمانی
 • شانه کردن آنها : ضرر در امور کاری
 • گیس کرده : مورد تمسخر واقع شدن
 • ریزش مو : ناراحتی
 • آنها را بیش از حد کوتاه کردن : یک سوگوار در خانواده.
 • ژولیده : سوء تفاهم در خانواده
 • رنگ کردن آنها : دورویی
 • موخوره و یا موهای در هم ریخته : خوشبختی
یوسف نبی علیه السلام گوید :
 • درازی مو سر، همان درازی عمر انسان میباشد.
 • تعبیر خواب مو سر که بلند هم هست، رنج اندک را نشان میدهد.
 • کندن موها در خواب، جدایی از جفت خود را نشان میدهد.
 • کچل کردن در خواب، به معنی غم واندوه است.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

11 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
11
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx