تعبیر خواب پارچه

تعبیر خواب پارچه

فهرست مطالب

شاید برایتان پیش آمده که پارچه در خواب ببینید (هر نوع پارچه ای) اما معنی آن را ندانید.
پس با تعبیرک همراه باشید تا از تعبیر خواب پارچه مطلع شوید.

تعبیر خواب پارچه به نمادی از کیفیت، جهت گیری و کامل کردن در مراحل آینده در زندگی بیان میشود.

آمده است که، دیدن بافت پارچه ای در خواب برای آقایان بسته به نوع و رنگی دارد که در خواب می بینند و شرایط آتی راکه بطور معمول نمایانگر یک خانم جوان است، را نشان می دهد.
برای خانم‌ های جوان هم به معنای یک دوست پسر است.

اگر نتوانستید جنس پارچه را در خواب تشخیص دهید، یعنی اطلاعات زیادی درباره زندگی شخصی خود نخواهید داشت.
پارچه بافته شده در خواب بیانگر کیفیت زندگی شخصی است که در خواب میبیند.

اگر خواب دیدید که مقدار کمی پارچه خریدید، یعنی این خواب به معنای هشداریست که مربوط به وضع موفق آمیزتجاری شماست.

پارچه خیس نشانگر جدایی در یک جاده غمگین و سخت است.
پارچه قدیمی نشان دهنده امید به آینده است.

اگر در خواب پارچه پوشیدید، بیانگر پاکسازی روحی و اخلاقی میباشد.
همچنین میتواند نشان دهنده قضاوت و وفاداری هم باشد.
پوشیدن پارچه در خواب نشان دهنده بی گناهی کودکانه و یا توهماتی است که در زندگی برایتان پیش می آید.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پارچه فریب و نیرنگ است. و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.

پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است. و یا می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می آید.

اگر پارچه زرد باشد بیماری است. اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط، بخصوص اگر بخواهید
با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است. چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پارچه در خواب، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتانی می‌خرید، یعنی به زودی ازدواج می‌کنید.

اگر در خواب ببینید که پارچه‌ی کتان می‌فروشید، بیانگر داشتن روزهای شاد است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن هر گونه پارچه در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت.

دیدن پارچه گل دار در خواب، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.

دیدن پارچه مخمل در خواب، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت.

اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.

دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید.

اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد. از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx