تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه

فهرست مطالب

آیا تاکنون کنجکاو شده اید که دیدن پشه در خواب چه تعبیری دارد و به دنبال تعبیر خواب پشه هستید؟ اگر شما هم تاکنون در خواب پشه دیده اید این مطلب را مطالعه نمایید و متوجه تعبیر خواب خود با کامل ترین جزئیات شوید اما اگر خواب شما شباهتی به موارد گفته شده نداشت میتوانید خواب خود را در نظرات یا گفتگوی آنلاین تعبیرک بیان کنید.

پشه یکی از معمول ترین خواب هاست که اکثر مردم آن را به مدل های مختلف در خواب مشاهده می کنند.

 تعبیر حواب پشه در خانه

اگر ببنید که پشه های زیادی وارد خانه شما شود ، شما دچار غم و اندوه خواهید شد.

تعبیر خواب ورود پشه به بینی و گوش

اگر پشه ای به بینی شما وارد شود و آنجا بماند نشانه گرفتار شدن به مصیبت است.

اگر این موجود موزی وارد گوش شما شود یا در کنار گوش شما ویز ویز کند نشانه ناراحت شدن است

تعبیر خواب کشتن پشه

کشتن پشه در خواب به معنا و به نشانه غلبه بر دشمنی ضعیف و ناتوان است.

تعبیر خواب گزیده شدن از پشه

اگر در خواب دیدید که پشه یا پشه ها شما رو می گزند نشانه بدگویی دیگران در رابطه با شماست.

تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه به روایت محمد ابن سیرین

 • دیدن جنگ کردن با پشه نشانه داشتن خصومت و اختلاف با مردی کم توان و ضعیف است.
 • اگر این حشره وارد گلو شما شود به معنای همکاری شما با مردی بی ارزش برای انجام کاری بی ارزش است.
 • اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند ، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد

لیلا برایت درباره تعبیر خواب پشه می‌ گوید :

 • دیدن پشه در خواب ، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می‌گردد . اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده ، یعنی دشمنی به شما آسیب می‌رساند .

نظر آنلی بیتون در تعبیر خواب پشه :

 • دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .
 • اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانة آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

ابراهیم کرمانی در مبحث تعبیر خواب پشه می گوید :

 • اگر در خواب ببیند که پشه های بسیار در خانه او جمع شده اند ، تعبیر این است که شما به زودی دچار غم و اندوه خواهید شد.
 • اگر در خواب دیدید که چند پشه ضعیف شما را نیش میزنند و میگزند ، تعبیر خواب این است که دشمنی ضعیف بر شما غلبه خواهد کرد.
 • اگر ببیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد ، تعبیر این است که در مهنت و بلا گرفتار شود.

گزیدن پشه

منوچهر مطیعی در تعبیر دیدن پشه در خواب می گوید :

 • دیدن پشه در خواب به معنای انسان های جاهلی که در بیداری با جهالت خود ما را اذیت میکنند و همچون پشه در پی ضرر رساندن به ما هستند.
 • اگر در خواب دیدید که پشه شما را می گزد معنی خواب این است که کسی حرف بدی به شما میزند یا شما را بد قضاوت میکنند و حرف های آنها میتواند درست باشد یا غلط.
 • اگر پشه در بینی شما وارد شود شخص نادان و ضعیفی در آینده به شما ضرر می رساند.
 • اگر پشه در گوش شما وارد شود معنی خواب این است که کسی حرفی راجب به شما میزند و آن حرف شما را به شدت ناراحت خواهد کرد.
 • اگر در خواب دیدید که پشه ای را می کشید معنی خواب دور کردن یک دشمن ضعیف و نادان از خود است.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx