تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه

فهرست مطالب

اگر شما پشه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پشه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیر خواب آنلاین را مطالعه نمایید و متوجه شوید پشه چه تعبیری دارد.

پشه یکی از معمول ترین خواب هاست که اکثر مردم آن را به مدل های مختلف در مشاهده می کنند.

اگر ببنید که پشه های زیادی وارد خانه شما شود ، شما دچار غم و اندوه خواهید شد.

اگر پشه ای به بینی شما وارد شود و آنجا بماند نشانه گرفتار شدن به مصیبت است.

اگر این موجود موزی وارد گوش شما شود یا در کنار گوش شما ویز ویز کند نشانه ناراحت شدن است

کشتن پشه در خواب به معنا و به نشانه غلبه بر دشمنی ضعیف و ناتوان است.

اگر در خواب دیدید که پشه یا پشه ها شما رو می گزند نشانه بدگویی دیگران در رابطه با شماست.

تعبیر خواب پشه به روایت محمد ابن سیرین

دیدن جنگ کردن با پشه نشانه داشتن خصومت و اختلاف با مردی کم توان و ضعیف است.

اگر این حشره وارد گلو شما شود به معنای همکاری شما با مردی بی ارزش برای انجام کاری بی ارزش است.

اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند ، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پشه در خواب ، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می‌گردد . اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده ، یعنی دشمنی به شما آسیب می‌رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :

  1. دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .
  2. اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانة آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .
0 0 رای ها
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x