تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه

فهرست مطالب

تعبیر خواب به فرایند معنا دادن به رویاهایی که در خواب میبینیم، گفته می‌ شود.
تعبیر خواب چاه را می توانید در تعبیرک مشاهده کنید.

معبران دیرینه و کهن چاه را در خواب، مکر و حيله دانسته اند.
و ازآنجایی که به طور سنتي و عرفي مکر و حيله به زن بر مي گردد (صحيح يا غلط) زن را باعث و بانی نيرنگ و دورویي و رياکاري دانسته اند. چاه را نيز در خواب، زن تعبير کرده اند.
در تعبیر خواب چاه ،هرچه چاه بزرگتر و عمیق تر باشد این مکر خطرناکتر است.
همچنین چاه در خواب می تواند منبع علم باشد و دیدن چاه آب نشانه عالم شدن است. و کسب روزی حلال.

ما با در تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان ممکن خواب های شما را تعبیر میشود.

تعبیر خواب ابن سیرین

چاه در اصل، تاویل زن است.

اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد.

اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است. و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است. و در مثال گویند : فلان کس چاه برای فلان کس می کند،
یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب مال زن است.

اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد.

اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند.

اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.

اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.

اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.

اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.

اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.

اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد.

اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد.

اگر بیند از چاه آب سفید برآمد ، دلیل که میراث یابد.

اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.

اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم، دلیل بود برهلاک زن.

اگر کسی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند آب از چاه می کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند. خاصه که چاه خود کنده باشد.

اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت، دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد.

اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت، دلیل که مال را نفقه کند به خیر.

اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.

اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد ، یا کنیزک خرد.

اگر بیند که در آن باغ میوه بود، دلیل که او را فرزندی آید و بعضی گویند: اگر بیند باغ را آب همی داد،
دلیل که با زن خود مجامعت کند.

اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
اول : زن
دوم : کنیزک
سوم : عالم
چهارم : توانگری وثروت.
پنجم : مکر
ششم : مکر و حیله.
مرد چاه کن در خواب دلیل برمکر و حیله است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است.

چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.

ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است. و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید .

مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند.

در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد.

مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

لوک اویتنهاو می گوید :

چاه : آینده ای نامشخص.
آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور
نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو
چاه کندن : کار پر در آمد
چاه خشکیده : غم و غصه

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.

اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید، علامت آن است که نقشه های دشمنان، نقشه های شما را نافرجام می گذارد.

دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند.

دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود.

اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx