تعبیر خواب چرم

تعبیر خواب چرم

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب چرم همراه با تعبیرک بمانید.

دیدن چرم در خواب دلالت بر، مال و ثروت دارد. چرم حيوانات در خواب، مالی است. کـه بـا زحمت و تلاش بـدست خواهد آمد.

داشتن دستکش چرمی سود بردن از برادر یا فرزند است. کفش چرمی در خواب، مشروط بر این که کفش محور خواب شما باشد. گویای سفر پر رنج و تلاشی است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است. که به زحمت و تلاش به دست می آید.

اگر در خواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست دارید. که در بیداری فاقد چنین کیفی هستید. مالی اندوخته به دست شما می افتد.

اگر در خواب ببینید که کمربند چرمی دارید. از همسر یا فرزندتان خیرو نیکی می بینید. و این خواب را چنان چه پسر جوانی ببیند، با دختر یا ازدواج می کند. و از جانب او بهره مند می گردد.

البته؛ ممکن است. همه کمربند چرمی داشته باشند. این در صورتی است. که کمربند توجه شما را در خواب جلب کند. یا همان طور که گفته شد؛ محور خواب بیننده خواب بگیرد.

اگر ببینید که دست راستتان دستکش چرمی دارد. از برادر خود محبت می بینید. و بهره مند می شوید. دست چپ شما دستکش چرمی داشت. از طرف فرزند پسر خود متنفع می گردید.

در خواب احساس کنید، که چرم از شتر است. میراثی به شما می رسد. یا از طرف شخص بزرگی که مقام شامخ دارد مورد محبت و التفات قرار می گیرید.

چنانچه احساس کردید چرم از گوسفند است. مال حلال نصیب شما می شود. ممکن است. چرم نباشد، پوست هم اگر متعلق به گوسفند باشد همین تعبیر را دارد. اگر چرم را از گاو تشخیص دادید. خواب شما از فراخی روزی و زیادی نعمت و فراوانی معشیت خبر می دهد.

چرم الاغ مردی است. احمق که سر راه شما قرار می گیرد. و به شما محبت می کند. و ندانسته و احمقانه سود می رساند. چرم اسب می گوید؛ باجوان مردی آشنا می شوید. که از طرف او بهره مند می گردید.

آنلی بیتون می‌ گوید :
  • دیدن چرم در خواب، علامت یافتن سرگرمی هایی لذت بخش و توفیق در زندگی است.
  • اگر خواب ببینید، لباسی چرمی بر تن کرده اید، علامت آن است. که دست به معاملات موفقیت آمیز خواهید زد.
  • دیدن تزئینات چرمی در خواب، نشانه وفاداری به خانواده است.
  • پوست های چرمی در خواب، نشانه شادمانی و کسب ثروت است.
  • اگر خواب ببینید چرم خرید و فروش می کنید. علامت آن است. که برای ثروتمند شدن نیازی به تغییر شغل نیست.
  • دیدن چرم بز در خواب، نشانه آن است. که از جایی غیر منتظره به شما کمک بزرگی خواهد شد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx