تعبیر خواب کور شدن

تعبیر خواب کور شدن

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کور شدن این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

دیدن خواب کور شدن بیانگر این است. که، نمی خواهید حقیقت را ببینید. یا اینکه نسبت به مسئله ای آگاهی ندارید. نابینایی و کور شدن در خواب به ضرر و زیان، غم، اندوه تعبیر شده است. کم سو شدن چشمان در خواب دلیل بر گمراهی و ضلالت نیز می باشد. کور شدن و جایی را ندیدن در خواب ما به معنی، گرفتاری در گناه بزرگ میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر درخواب بیینید که کور شده اید، یعنی که در اسلام گمراه خواهید شد.
  • اگر ببینید که یک چشم شما در خواب کور شده. به این معناست که؛ گناه بزرگی انجام داده اید!
ابراهیم کرمانی می گوید:
  • اگر نابینایی را دست بگرفت. و می برد. دلیل که مومن و رحیم بود.
  • اگر بیند چشم کسی را کور کرد. دلیل که آن کس را از راه ببرد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

کور شدن در خواب، بر شش وجه است.

  • درویشی
  • بدحالی
  • غم واندوه
  • نقصان
  • مال
  • تباهی دین

*اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.*

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

وقتی در خواب، خویشتن را نابینا می بینیم. و احساس می کنیم، کور شده ایم، نشان آن است. که چیزهایی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم. که، از دیدن بازتاب آن شرم داریم. یا انتظار واقعه ای را می کشیم که، مشاهده اش ما را می ترساند.

شخصی که در خواب او را کور می بینیم، سمبل یا جانشینی است. از شخص یا طبقه ای از مردم که؛ فکر می کنیم، مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند.

کسی که خودش را کور ببیند دلیل است. که؛ گمراه است. و اگر یک چشم او کور بود، تباهی در دین است. این هم میتواند درست باشد؛ و تعریفی است. از همان استدلال. زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند، و به دین داری تظاهر می کنند. و نمی پسندند دیگران از این راز آگاه شوند. لذا مردم را نابینا می بینند. و چون از رسوایی خودشان شرم دارند، خویشتن را کور مشاهده می کنند.

کور شدن یک چشم در خواب، گویای خوف و رجا است.

لوک اوینتها می گوید:

کم نور شدن چشم در خواب، نشانگر این است که، به شما ضرر و زیان خواهد رسید.

1.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx