تعبیر خواب کوزه

تعبیر خواب کوزه

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب کوزه همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

کوزه به ظرف سفالی گفته میشود که در زمان های قدیم کاربرد بسیار زیادی داشته.

امروزه هم از کوزه استفاده نه چندان زیادی میشود. از کوزه برای نگه داشتن آب یا مایعات و .. استفاده میکردند.

معمولا تعبیر خواب کوزه، را به کنیز و یا زن نسبت داده شده است.

البته آن چیزی هم که درون کوزه مشاهده میشود نیز، در تعبیر خواب بسیار موثر است.

تعبیر خواب کوزه و نوشیدن از آن، نشانه خوب ونیکی به همراه دارد.

اما از درون کوزه چیزی بیرون آوردن، نشانگر زیان و ضرر است.

تعبیر خواب کوزه شکسته، به معنای بیماری و یا تصادف در یک سفر است.

دیدن کوزه خالی در خواب، بیانگر توبه کردن است.

تعبیر خواب کوزه سفالی، شادمانی و اتفاقات مثبت است.

دیدن کوزه شیشه ای در خواب، بیانگر همسری غیر قابل اعتماد است.

دیدن کوزه عسل، نمادی از ثروت، سعادت، عشق و پول میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت، دلیل که کنیزکی حاصل کند.

اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود.

اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکی جمع شود.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که کوزه بشکست، دلیل که کنیزک بمیرد.

کوزه درخواب، دلیل مال و منفعت است.

اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند.

اگر آهنین بیند، دلیل برمال اندک است که بیابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است.

اول : زن

دوم : خادم

سوم : کنیزک

چهارم : قوام دین (آنچه مایه استواری دین است)

پنجم : صلاح تن (تندرستی)

ششم : عمردراز

هفتم : مال

هشتم : خیروبرکت

نهم : میراث از قبل زنان

دیدن کوزه آویز ، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است.

نوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است. و این دوست می تواند یک زن باشد.

اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید. و نعمتی را از دست می دهید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن کوزه خالی در خواب، علامت فقر و پریشانی است.

دیدن کوزه های پر در خواب، علامت سعادت و موفقیت است.

اگر خواب ببینید کوزه ای می خرید، نشانه آن است که با بار سنگینی که بر دوش حمل می کنید، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت.

دیدن کوزه شکسته در خواب، علامت آن است که به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد.

3 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

9 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
9
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx