تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ

فهرست مطالب

تعبیر خواب گرگ چه معنی دارد و چگونه می توان آن را معنا کرد؟

دیدن گرگ در خواب، و یا شنیدن صدای زوزه گرگ؛ بطور کلی خوب نیست. و خبر بد تعبیر شده. اگر در خوابتان؛ گرگی را بکشید. به معنای دشمنانی هستند. که در انتظار شکست شما خواهند بود. همچنین؛ این افراد بسیار توانمند هستند. که شما برای شکست دادن آنها کار سختی در پیش دارید.

اما؛ کارل گوستاو یونگ می گوید؛ که تعبیر خواب گرگ نمادی از نجات، رمز و راز، اعتماد بـه نفس و غرور اسـت.

ما در تعبیر خواب آنلاین، در کمترین زمان خواب را برای شما تعبیر خواهیم کرد. پس همراه ما باشید.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.
 • اگر بیند گرگ را بکشت. و گوشت او بخورد. دلیل که به قدر آن میراث یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن گرگ بر سه وجه است.

 • اول : زن
 • دوم : کنیزک
 • سوم : خادم
لوک اویتنهاو می گوید:
 • گرگی که زوزه میکشد. در خواب به معنلی؛ شخصی است. که میخواهد از شما سبقت بگیرد.
 • دیدن گرگ هایی که در خواب به صف راه میروند؛ نشانه همسایه های بیرحم میباشد.
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ در خواب؛ دشمن است. خود را از او در امان نگهدارید.

آنلی بیتون ‌می گوید :
 • دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است. که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند.
 • اگر خواب ببینید گرگی را می کشید، علامت آن است. که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.
 • شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است. که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می کشاند.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر دیدید گرگ زوزه میکشد یعنی، بر دشمن خود، پیروز میشوید.
جابر مغربی ‌می گوید:
 • اگر خواب بینی که شیرِ گرگ میخوری، نشان از آن است. که زنت به تو خیانت ‌میکند.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx