تعبیر خواب یاقوت

تعبیر خواب یاقوت

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب یاقوت همراه با تعبیرک باشید تا انتها مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

یاقوت ازجمله سنگ های تزئینی بشمار میرود و بسیار با ارزش میباشد.

یاقوت ممکن است، به شکل های مختلف و رنگ های متفاوت در خواب ظاهر شود.

تعبیر خواب یاقوت، بیشتر به زن یا کنیز تعبیر شده است.

دیدن یاقوت در خواب زنان، نشانه آن است كه، عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند كرد.

دیدن یاقوت در خواب مردان، نشانه ازدواج با زنی زیبا روست. اما اگر همسر داشته باشد و یاقوت در خوب ببیند به این معنی است که همسرش باردار خواهد شد.

تعبیر خواب ابن سیرین

یاقوت درخواب زن بود یا کنیزک.

اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر.

اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال.

اگر یاقوت یافت حاجتش روا شود.

اگر بیند یاقوت بی حد داشت مال بسیار یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود.

یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.

چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند.

اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می شود.
اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمالبه دنیامی آورد.

اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است.

چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است.

چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن یاقوت: خوشبختی برای شما و خانواده شماست.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن یاقوت در خواب، علامت آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید.

اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است، علامت آن است که نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد .

اگر در خواب یاقوتی ببینید، نشانه‌ی آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد.

اگر در خواب یاقوت ارغوانی ببینید، علامت آن است که به هدف خود می‌رسید.

مشاهده‌ی یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است.

اگر در خواب یاقوت زردی هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‌ی جنس مخالف خواهید شد.

مشاهده‌ی یاقوت کبود در خواب، به معنای کسب ثروت است.

اگر در خواب یاقوتی را گم کنید، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می‌شوید.

دیدن یاقوت کبود در خواب، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت.

تعبیر این خواب برای زنان، علامت آن است که عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند کرد.

لیلا برایت می‌گوید :

پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx