تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ

فهرست مطالب

دیدن يخ در خواب نشانه چه چیزی است؟
در این مطلب تعبیر خواب یخ برای شما قرار داده شده است.

تعبیر خواب یخ نشان از، بی هدف بودن و بی انگیزه بودن شما در زندگی دارد. به نظر می آید در زندگی با موانع بزرگی مواجه خواهید شد.

به گفته برخی از معبرین، تعبیر خواب یخ غم و غصه است. مخصوصا اگر در فصل سرما و زمستان دیده شود.لازم به ذکر است، احساس گرما و سرمایی که به بیننده خواب دست میدهد ملاک تعبیر است. نه فصلی که مشاهده کرده‌.

تعبیر خواب یخ در تابستان به معنی رهایی از غم و رنج است.

آب شدن یخ در خواب نشان از حل شدن مشکلات نیز می تواند باشد.

تعبیر دیدن یخ همراه آتش، کوتاهی عمر است. این خواب میگوید که باید مراقب ذهن و بدن خود باشید و از زندگی لذت ببرید.

تعبیر یخ آب شده در خواب، نشانگر فعالیت های اجتماعی و مشارکت بیشتر است. و باعث بهترشدن زندگیتان میشود.

تعبیر خوردن یخ در خواب این است که، احساسات درونیتان را در خود می ریزید و آن را بروز نمی دهید.

تعبیر یخ آبی رنگ بیانگر اضطراب و سردرگمی و استرس است. به این معنی است که شما تحت فشارید و این فشار ممکن است سلامت شما را به خطر بیاندازد.

تعبیر افتادن و لیز روی یخ به معنی، نارضایتی و عدم اعتماد به نفس در زندگی است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

جابر مغربی گوید :

یخ فراخی است.

اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در زمستان بیند، عیش خوش بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

یخ در خواب غم و غصه است. مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.
مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست. اما از جابر مغربی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.

اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید، از غم و رنج رهایی خواهید یافت.

ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید.

آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن یخ : ناراحتی

شکستن یخ : ترس بی مورد

روی یخ سر خوردن : تصادف

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن یخ در خواب، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.

اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است، نشانه، دوستانتان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند.

اگر در خواب روی یخ راه بروید، نشانه آن است. که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی، خود را به دردسر می اندازید.

اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای او است.

دیدن قندیل های یخ که از لبه پشت بام خانه ها آویخته است. علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد. یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید.

اگر در خواب قندیل های یخ را از دیواری آویخته ببینید، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید.

دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب، نشانه آن است که امیدها به یأس مبدل می شود.

اگر ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند، علامت آن است. که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایهمیافکند.

اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد، نشانه آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید

اگر خواب ببینید یخ می خورید، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.

نوشیدن آب یخ در خواب، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد.

اگر ببینید در آب و یخ حمام می کنید، نشانه آن است که در شادی های زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد.

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‌ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.

راه رفتن بر روی یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتاری است.

دیدن قندیل‌های یخ در خواب ، بیانگر بیماری است.

لیلا برایت می‌گوید :

خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است.

اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‌ آن است که باید مراقب خود باشید.

3 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx